Visie

“Herkenbare lokale politiek in de gemeente Rhenen”

Uitgangspunten:

Rhenens Belang is de vertegenwoordiger van de lokale politiek in Rhenen, Elst en Achterberg.

  • Wij werken voor onze gemeente, waar het goed wonen, recreëren en werken is. Dit doen we samen met de inwoners.
  • Wij lossen de problemen van onze inwoners – op een eerlijke en realistische manier – samen op.
  • Waar landelijke partijen de maatschappelijke onderwerpen bekijken door hun partijspecifieke bril – en daardoor nauwelijks in staat zijn tot een lokale benadering – staan wij midden in de lokale samenleving.

Prettig wonen, je wel voelen en kunnen werken in de gemeente Rhenen is meer dan ‘een dak boven je hoofd hebben’.

Visie: 

Rhenens Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor  alle inwoners van onze gemeente om samen de verschillende, lokale belangen in de meest brede zin van het woord optimaal te behartigen. Hierbij staat het belang van onze inwoners voorop waarbij we oog houden voor de diversiteit van kernen en buurtschappen.

Op eigentijdse en realistische wijze wil Rhenens Belang het klankbord zijn voor de gemeenschapszin en de kwaliteit van uw leef-, woon- en werkomgeving. De focus is daarbij gericht op het nu en de toekomst omdat het beleid van vandaag bepalend is voor het leven van morgen. Hierbij zijn we niet voor een gemeentelijke herindeling maar richten ons op de toegankelijkheid, kwaliteit, continuïteit en kosten van de dienstverlening en voorzieningen.

Basiswaarden:

Een grote betrokkenheid en een actieve inbreng is kenmerkend voor onze inwoners. Mede hierdoor is het samen werken aan een betrouwbare en actieve gemeente – met aandacht voor elkaar – voor Rhenens Belang een vanzelfsprekendheid.

Voor de decentralisaties hebben wij als uitgangspunt: ‘lokaal doen wat kan en regionaal wat moet’. Daar waar nodig staan wij open voor een ambtelijke samenwerking met behoud van de regie.

Rhenens Belang wil het mogelijk maken dat wij een gemeente zijn waarin het plezierig en veilig is om te wonen, leven, recreëren en werken.
Voorwaarden hiervoor zijn o.a. voldoende recreatieve, educatieve, sportieve en culturele mogelijkheden. Een goed ondernemersklimaat met voldoende werkgelegenheid en leerplekken.

Wij zijn een gemeente waar zowel het centrum, de dorpskernen, de wijken als het buitengebied een eigen identiteit en uitstraling hebben.

De interesse in elkaars welzijn speelt een belangrijke rol. Goede voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde en wij blijven ons inzetten om een eerlijk voorzieningenniveau in stand te houden.

Kernpunten:

De basis waar Rhenens Belang op steunt zijn: ‘zorg voor elkaar’, ‘gedragen voorzieningen’, ‘aandacht voor elkaar’, ‘betrokkenheid met inwoners’, ‘onafhankelijk van landelijke partij’ en vooral ‘betrouwbaarheid.

Deze basis bepaalt de identiteit van Rhenens Belang en maakt ons uniek.

  • Het uitgangspunt voor Rhenens Belang is dat het in onze gemeente prettig en betaalbaar wonen is met een goede werkgelegenheid. Hierbij is het welzijn van een ieder het uitgangspunt.
  • Voorzieningen zijn allereerst bedoeld voor onze inwoners. Zij zijn de eerste gebruikers. Waar voorzieningen een bredere, regionale functie hebben, nemen wij initiatieven zodat deze mede regionaal ondersteund worden.
  • Voor Rhenens Belang is de interesse en de zorg voor elkaar waardevol. Verantwoordelijkheid voelen en verantwoordelijk zijn voor elkaar maakt het leven zinvol. Initiatieven die van onze inwoners komen worden daarom, waar mogelijk, aangemoedigd en ondersteund.
  • De waarde van samenwerken is het betrekken van inwoners tijdens het bedenken van beleid. Kennis zit niet alleen bij ambtenaren en/of raadsleden maar juist bij u, onze eigen inwoners, organisaties en ondernemers. Rhenens Belang staat voor openheid en betrokkenheid van onze inwoners, organisaties en ondernemers in beleid- en besluitvorming.
  • Rhenens Belang blijft werken aan een evenwicht tussen de huidige sociale, ecologische en economische belangen.  Door het nakomen van afspraken en bereidheid tot het tonen van voortschrijdend inzicht, is en blijft Rhenens Belang een betrouwbare en stabiele factor in de gemeente Rhenen.
  • Rhenens Belang is bereid een gesprek aan te gaan over de kwaliteit en de bereikbaarheid van de voorzieningen van onze inwoners in zowel de eigen gemeente als de regio. Wel blijft het uitgangspunt dat de herindeling van de gemeente geen vooropgesteld doel mag zijn.