STIKSTOFBELEID

Blog:  

(30/08/2022 – door Henri Pabst-van ’t Slot)

Aan  de laatste raadsvergadering voor het zomerreces (5 juli 2022) is op initiatief  van ons raadslid Henri Pabst – van ’t Slot een extra agendapunt toegevoegd: het stikstofbeleid. De minister heeft haar plannen duidelijk gemaakt. Deze plannen zijn volgens Rhenens Belang hard en bieden weinig perspectief aan onze boeren. De onrust die is ontstaan bij de agrarische ondernemers,  en hun gezinnen, begrijpen wij dan ook volkomen. De plannen van Rijksoverheid en de enorme impact hiervan op de agrarische sector wilden wij bespreken in de raad. De agrarische sector zorgt o.a. voor voedselvoorziening en biodiversiteit.

Wij hebben door middel van een ‘motie vreemd aan de orde van de agenda’ het college de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met twee provincies. De provincies moeten namelijk het Rijksbeleid uitvoeren. Onze gemeente ligt op de grens van twee provincies,  Utrecht en Gelderland. De agrarische ondernemers blijven in onzekerheid zitten als ieder provincie een eigen beleid bepaalt en deze dus van elkaar afwijken. Daarom vinden wij het belangrijk dat het beleid van de twee provincies op elkaar afgestemd zijn.

De ‘motie vreemd aan de orde van de agenda’  heeft vanaf het begin de steun gekregen van CDA, VVD en SGP. Daarom hebben wij het gezamenlijk met deze partijen ingediend. Wij zijn erg blij dat deze motie een meerderheid heeft gekregen. Wij hopen dat er snel meer duidelijkheid gaat komen voor onze agrarische ondernemers en dat de rust weer terug keert bij deze gezinnen.

P.S. Wij, als Rhenens Belang, distantiëren ons van de harde acties die sommige boeren voeren. Ons advies is: blijf in gesprek met elkaar.

 

Bijdrage Rhenens Belang tijdens de raadsvergadering – door Henri Pabst-van ’t Slot:

Motie Vreemd Steun aan de boeren.

Voorzitter,

Op 10 juni zijn de plannen vanuit het kabinet omtrent de stikstof problematiek gepresenteerd. De plannen zijn verregaand en komen rechtstreeks binnen in de woonkamer van onze boerengezinnen. Dit hebben de aanwezige fracties ook gisteren vernomen tijdens de startbijeenkomst in Achterberg. De woorden van de minister waren klip en klaar: Met innovatie alleen gaan we het niet redden. Er zullen boeren moeten stoppen. Het verhaal van onze minister was ongelofelijk hard en bood weinig perspectief. Daarnaast is het eigendomsrecht het meest verstrekkende zakelijk recht en moeten we voorzichtig zijn om hier inbreuk op te doen.

Daarnaast hebben de boeren al veel innovatie toegepast waarbij de stikstof  uitstoot vors naar beneden is gegaan. Er is zeker nog potentie om verder te reduceren zodat het perspectief van de sector minder onder druk wordt gezet.

Wat Rhenens belang betreft was het wenselijk geweest dat het ministerie met een breed plan was gekomen dat meerdere sectoren betreft. Het stikstofprobleem is een veel groter probleem. Wij vragen ons eigenlijk ook af wat de achterliggende gedachte bij deze plannen zijn. Gaan we nu boeren onteigenen om straks te voldoen aan de woningbouwopgave? Laat het duidelijk zijn dat Rhenens Belang trots is op onze boeren. Zij zorgen voor de voedselvoorziening en biodiversiteit. Zij zorgen dat de landbouwgronden onderhouden worden. Eventuele fauna heeft hier ook baat bij.

Wij als Rhenens Belang vinden dat de boerensector onevenredig wordt aangepakt. Daarnaast bevinden wij ons in de regio FoodValley; een regio die over twee provincies verdeeld is. Hierbij merken we op dat het beleid wat de provincie Gelderland voert verschilt van wat de provincie Utrecht doet.

Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid en perspectief geboden wordt aan onze boeren die nu in onzekere tijd zitten. De overheid moet een betrouwbare partner zijn voor iedereen. Dit ook in het kader van de PAS-Melders, de bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) vallen. Het legalisatieprogramma voor de zogenoemde PAS meldingen is op 28 februari van dit jaar begonnen. Dat betekent dat alle PAS melders uiterlijk over drie jaar een vergunning hebben.

De boeren zijn op het moment aan het protesteren. Dit is een gevolg van het beleid dat aangekondigd is. De boerenprotesten zijn een voorbeeld van waarbij we hier in Rhenen, Achterberg en Elst gisteren de nodige hinder van hebben ondervonden. Laat wel duidelijk zijn dat Rhenen Belang de boeren steunen in hun protesten, maar wij maken ons zorgen over de huidige verharding in de protesten. Dit gebeurt door een klein deel van de boeren en we zien nu ook dat bepaalde beroepsdemonstranten zich hierbij aan sluiten. Protesteren mag, maar geweld hierbij accepteren wij niet.

Rhenens Belang is blij dat gisteren de startbijeenkomst is gehouden. Het was een avond met emotie maar het gaf ook duidelijkheid  over wat er leeft bij onze agrariërs in de gemeente Rhenen. Zoals Rhenens Belang ook in haar verkiezingsplan heeft benoemd. We zullen niet over de boeren moeten praten, maar juist mét onze boeren. Wij kijken dan ook uit naar de volgende bijeenkomsten en communicatie die naar de boeren gestuurd gaat worden. Het zal een lang proces worden, maar zolang we met elkaar in contact blijven hebben we zicht op een goed doorlopend proces. Daarom hopen wij dat het college ons actief betrekt bij dit proces.

Tot slot zullen wij de volgende motie indienen samen met SGP, VVD en CDA.

De ‘overwegingen’ en ‘spreekt uit’ kunnen jullie lezen in de motie en ik zal het houden tot het dictum:

– Namens de gemeente de provincie Utrecht te verzoeken niet mee te gaan met de huidige plannen van de landelijke overheid zolang de huidige maatregelen niet worden herzien en hierbij kennis te nemen van bovengenoemde bezwaren;

– Perspectief wordt geboden aan boeren, mede vanuit het willen zijn van een betrouwbare overheid, ook voor zogenaamde PAS Melders;

– En tevens de provincie Utrecht te verzoeken om hun beleid in lijn te brengen met het beleid van provincie Gelderland zodat een meer integrale aanpak wordt nagestreefd.

Klik hier om de volledige motie te lezen.

Via deze link kunt u de bijdragen van alle partijen op deze motie en de stemming horen en zien