Sociaal Domein

Moties en amendementen m.b.t. onderwerpen die zich binnen het Sociaal Domein afspelen.

Ouderenbeleid 

(Raadsvergadering 6 november 2018)
Tijdens de behandeling van het Bestuursprogramma heeft Rhenens Belang een amendement ingediend m.b.t. een goed ouderenbeleid.

De aanleiding is dat ouderen aangeven dat langer ‘zelfstandig thuiswonen’ met zich meebrengt dat men op pad moet om eenzaamheid tegen te gaan. Dit is voor veel ouderen een behoorlijke exercitie. Soms vanwege beperkingen van lijf en leden, een slechter wordende geheugen, het ontbreken van goede vervoersmogelijkheden of van financiële armslag voor activiteiten buitenshuis. Er is behoefte aan gezamenlijk bewegen. De gemeente moet werken aan het inrichten van een passende en veilige leefomgeving. Rhenens Belang is van mening dat een ouderenbeleid zware zorgkosten in de toekomst kan voorkomen. Het college heeft toezeggingen gedaan en op diens advies hebben wij het amendement aangepast in een motie.
Klik hier om de motie Ouderenbeleid te lezen

De motie is unaniem aangenomen.
 

Starterslening voorrang 

(Raadsvergadering 30 mei 2017)

Amendement van raadsvoorstel ‘Voortzetten Starterslening’. (toekomstige) Inwoners die sociaal en/of economisch gebonden zijn aan Rhenen krijgen bij een door de gemeente Rhenen te verstrekken starterslening bij aankoop van een eerste woning. Klik hier om het amendement te lezen.

Het amendement is aangenomen.

Voor: 9 (RB, SGP, CDA, D66)

Tegen: 8 (CU, VVD, PCR, PvdA, ND)

 

Huisvestingsverordening 2016 – Statushouders

(Raadsvergadering 11 oktober 2016)

Amendement van het raadsvoorstel waarbij wordt aangegeven dat vergunninghouders (statushouders)  in aanmerking komen voor wettelijke urgentie zolang rijkstaakstelling Overheid niet is gehaald.  Zodra taakstelling is gehaald komen vergunninghouders niet in aanmerking voor urgentie. De motie is unaniem aangenomen. Klik hier om amendement te lezen.

 

Jeugdwet en zorginkoopproces

(Raadsvergadering 14 oktober 2014)

Motie m.b.t. Jeugdwet en zorginkoopproces. Klik hier om de motie te lezen. Deze motie is aangehouden. De wethouder vond deze aandachtspunten in 2014 te prematuur omdat de samenwerking op het terrein van sociaal domein nog maar net van start is gegaan. De wethouder heeft toegezegd deze aanbevelingen mee te nemen. Helaas zijn in de motie aangegeven aandachtspunten nog niet zichtbaar dus zullen dit in de gaten blijven houden.