Samenwerkingsverbanden

Algemeen

Raadsvergadering 20 januari 2015. Het belang van verbonden partijen zal nog verder toenemen door o.a. de decentralisaties in het sociaal domein. De raad democratische controle en kaderstelling van deze regelingen en samenwerking wil houden. RB heeft hiervoor een motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 20 januari 2015 waarin zij het college opdraagt de besturen van de verbonden partijen te verzoeken ruimhartig te werken met de gemeente Rhenen aan de door gemeenteraden gewenste ontwikkeling naar meer betrokkenheid. Klik hier om de motie te lezen. De motie is door de Portefeuillehouder Hans van der Pas overgenomen. Met de toezegging dat om meer grip te krijgen op de samenwerkingsverbanden het college terugkomt bij de raad als er een nieuw samenwerkingsverband of een wijziging aan de orde is.
Het amendement is unaniem aangenomen.

 

FoodValley

Regio Foodvalley is gericht op samenwerking van overheden, bedrijven, onderwijs en onderzoeksinstellingen (de gouden driehoek) en het bereiken van regionale, gemeenschappelijke doelen. Uiteindelijk moet dit leiden tot een stevige positionering van Regio Foodvalley op de gebieden Vestigingsklimaat en Leefomgeving. Deelnemende partijen zijn de Rhenen, Wageningen, Veenendaal, Ede, Barneveld, Renswoude, Scherpenzeel en Nijkerk. Geertje Wiesenekker vertegenwoordigt Rhenen al 8 jaar in de regiocommissie FoodValley.

Raadsvergadering 19 januari 2016. De wet gemeenschappelijke regeling die o.a. de raadscontrole van de samenwerkende gemeenten regelt is verandert.  RB heeft samen met CU (Nico Drost is sinds 2014 vertegenwoordiger en tevens voorzitter regiocommissie) onderstaand amendement ingebracht ter goedkeuring van de Rhenense gemeenteraad omdat dit een verbetering betekend voor de controlefunctie van de gemeenteraden. Het amendement is UNANIEM aangenomen. Klik hier om het amendement te lezen.

Raadsvergadering 19 januari 2016. Motie waarbij wij het college verzoeken binnen het regiobestuur bespreekbaar te maken en enige bijsturing te bewerkstellingen dat de bestuursvoorzitter FV niet alleen uit Ede afkomstig moet zijn. De motie is niet in ingediend omdat de Portefeuillehouder Jolanda de Heer heeft toegezegd dit te gaan inbrengen. Klik hier om de motie te lezen.

 

Gemeenteschappelijke Regeling VRU 

Het doel van de Wet Veiligheidsregio’s is een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionaal bestuur. De  ‘Veiligheidsregio Utrecht’ (VRU) is op 1 januari 2006 opgericht en vormt één van de 25 veiligheidsregio’s waarin Nederland is opgedeeld. De VRU is een gemeenschappelijke regeling van de 26 Utrechtse gemeenten. 

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2014  werd de raad gevraagd in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling VRU. In de nieuwe wet niet geregeld is dat er een zienswijze op de jaarrekening gegeven kan worden. Wij zijn van mening dat de raad niet alleen een kaderstellende rol heeft maar ook een controlerende rol. Ook ten aanzien van samenwerkingsverbanden. RB heeft dus een amendement ingediend waarbij de raad zienswijzen kan indienen op de jaarrekening. Klik hier om het volledige amendement te lezen.