N233 – Rijnbrug – Kruispunt Achterberg – N225

De N233, N225, Rijnbrug en het Kruispunt Achterbergsestraatweg/N233 zijn met elkaar verbonden.

Rhenens Belang in de media m.b.t. Rijnbrug & Kruispunt N233/Achterbergsestraatweg – 2024

(klik op titel om het artikel te lezen)

V.l.n.r.: Geertje Wiesenekker, Christiaan de Lange en Hendrik van Nellestijn voor de tijdelijke Suurhoffbrug in Rotterdam. © Hendrik van Nellestijn

Rhenen moet terug naar tekentafel voor plannen kruising N233: ‘Zelden zoveel verontruste telefoontjes gekregen’ – 20 maart 2024
Een nieuwe Rijnbrug is er al, hij ligt alleen nog op de verkeerde plaats 25 maart 2024
Extra brug van Bruggenbank kan files Rijnbrug Rhenen oplossen27 maart 2024
Is deze Rotterdamse brug de oplossing voor Rhenen, of is het een brug te ver? 1 april 2024
Rhenen wil tijdelijke Suurhoffbrug over Nederrijn leggen3 april 2024

 

 

 

Rijnbrug en doorstromingsplannen op provinciaal en lokaal wegennet – 25 maart 2024

Terugkijken op bewonersavond en commissie in maart 2024 door onze fractie:

Salami-techniek

Een fietstunnel is destijds toegezegd door de provincie Utrecht en de raad was hier blij mee totdat het raadsvoorstel voor de fietstunnel geen rechtstreekse fietstunnel bleek maar een indirecte langere tunnel met een bocht: Langer dus sociaal onveilig en dusdanig lang dat  kunstverlichting benodigd was omdat dagverlichting geen optie bleek. Kennelijk is geen verkeerspsycholoog ingeschakeld want fietsers zijn geneigd om een korte rechtstreekse oversteek te maken dus een dergelijke tunnel schiet zijn doel voorbij. De gemeenteraad kon daarom helaas niet anders dan tegenstemmen.

Nu ligt een gelijkvloerse kruising voor in maart 2024:

Dit voorstel is om te janken. Ik zie Ana Hulsebosch en mijzelf nog staan in 2015 om als raadsleden, twee bussen met aspirant-statenleden te woord te staan die ter plaatse kwamen kijken naar deze kruising. Iedereen (!) was het eens: ‘Deze kruising met spoorrails en provinciale tweebaansweg met hoge verkeersintensiteit, hoort niet thuis op een schoolroute’ De verkeersonveiligheid en de leefbaarheid van de omgeving vraagt om een ongelijkvloerse kruising zodat verkeer op de provinciale weg ruim doorgang heeft zonder benodigde verkeerslichten.

Conclusie: Het huidige voorstel om er twee extra rijbanen toe te voegen met een gelijkvloerse kruising betekent een verslechtering van omstandigheden en vraagt enorme investeringen op de lokale wegen. Daarnaast is het niet in lijn met eerdere afspraken dat er een goede oplossing wordt geboden voor lokale inwoners en verkeersdeelnemers:

 • Investeringen die de fietsveiligheid niet dienen en tegengesteld zijn aan het CROW advies uit 2019 ‘het CROW adviseert geen aparte fietsvoorzieningen langs erftoegangswegen toe te passen maar alle verkeer op de rijbaan te mengen’ (zie Commissie Ruimte & Economie d.d. 14 maart 2023 bijlage 7 pagina 11) De provincie Utrecht en de verantwoordelijk wethouder kiezen in tegenstelling van het advies van het gerenommeerde CROW zelfs voor dubbele fietsstroken bij erftoegangswegen: Bergweg-West, De Helling en bedrijventerrein Achterberg in het gepresenteerde voorstel.
 • Uit eerder onderzoek van de regio Nijmegen, bleek dat het fijnstof afkomstig vanuit het Ruhrgebied zelfs in Rhenen wordt aangetroffen. Reden waarom Rhenens Belang al jaren pleit voor een milieueffect rapportage (MER) voordat aan- en afvoerwegen en Rijnbrug-aanpak plaatsvindt.
 • Afspraken zijn slecht gemaakt met provincie. Alles wat nog aangepast wordt na besluitvorming door gemeenteraad komt voor rekening van Rhenen. De Boslandweg moet behoorlijk verbreed worden als ontsluitingsweg ter vervanging Bergweg Oost moet worden gerealiseerd. Waarom wordt gekozen voor een voorstel waarbij de provinciale verkeerskundigen geen uitgekristalliseerde plan voor zowel verkeersveilige doorstroming N233 als lokaal wegennet presenteren? Onze fractie vindt dat op provinciaal als op lokaal niveau beter overlegd moet worden; in samenspraak in plaats van tegenspraak.
 • In de realisatieovereenkomst staan financiële afspraken die nadelig zijn voor de gemeente Rhenen omdat de huidige planvoering veel meer investeringen vraagt op lokale wegen dan is uitgewerkt in de voorliggende kaders én zonder dat de lokale verkeersveiligheid blijvend verbeterd.
 • De Achterbergsestraatweg voorzien van een fietspad zorgt niet alleen voor onteigening meters privégrond ten behoeve van fietspad;
 • Zorgt ook voor onveiligheid door vrachtverkeer en bezoekers bedrijven die fietspad moeten oversteken.
 • Voor fietsers wordt het onveiliger terwijl een bredere wegdek aanzuigend werkt voor sluipverkeer en minder overzicht biedt.
 • De Achterbergsestraatweg-West afsluiten voor autoverkeer en omvormen tot busbaan is onwenselijk omdat
  • Er 2600 verkeersbewegingen per etmaal plaatsvinden
  • Deze straat diverse wijken ontsluit
  • Een verkeersveilige alternatieve route voor de wijkbewoners niet te realiseren zijn omdat de wegen ingezet wijken of verkeersluw aangelegd zijn en daardoor verkeersdoorstroming geen optie is en
  • De Spoorbaanweg (evenals de Boslandweg) tijdens de spitsuren een verkeersverbod geldt voor niet aanwonenden. Dit lokale verkeersverbod uitsluitend is ingesteld om het verkeer op de provinciale wegen N225 en N233 te ontlasten. Kortom overlast op provinciale wegen veroorzaakt inmiddels jarenlang veel lokale overlast. De eenzijdige oplossing die de provincie Utrecht voorstaat is daarmee onevenredig en in het nadeel van onze inwoners.

Ons fractiestandpunt

Bron: Google Maps

Dit is van de regen in de drup belanden. Rhenens Belang heeft liever een ongewijzigde Rijnbrug en kruispunt zolang niet is aanbesteedt voor de Rijnbrug. Immers uitstel verbreding betekent oplopende kosten waardoor de conclusie voor de hand ligt dat deze de komende jaren wederom financieel onhaalbaar blijkt en dan zit Rhenen met een korte kortetermijnoplossing voor een kruising die alleen zorgt voor een hogere doorstroom van verkeer op de provinciale weg maar niet voor verkeersoplossingen op lokale wegen en dus ook niets voor inwoners in Rhenen. Het overgrote deel van onze inwoners is geen voorstander van voorliggend voorstel aanpak kruising. Rhenens Belang al helemaal niet. Eén voorstel waarin de provincie stelt deze aanpak of anders niets dus ja zeggen of nee maar dan toch deze beslissing over de hoofden van Rhenenaren betekent het failliet van democratische legitimiteit. Dit is geen oplossing en zelfs geen doekje voor het bloeden maar slechts een pleistertje voor de komende termijn. Bedacht moet worden dat met deze  We worden in het pak genaaid want de geboden oplossing doet nauwelijks iets voor leefbaarheid:  sluipverkeer wordt niet tegengegaan. De kapot gebombardeerde Rijnbrug wordt na de oorlog herstelt om de wederopbouw met o.a. haar grote woningbouwopgave te kunnen realiseren.  In 1957 werd verzekerd  dat dit slechts voor tijdelijk gebruik zou zijn en aan een definitieve oplossing zou worden gewerkt. Ik zit nu ruim veertien jaar in de lokale politiek en het is beschamend dat je onze provincie iedere Statenperiode opnieuw de discussie start alsof er in voorafgaande perioden geen moties unaniem zijn vastgesteld door de raad van Rhenen met onderliggende SWOV rapportage dat een ongelijkvloerse kruising de veiligste oplossing biedt en ook zorgt dat het provinciaal verkeer beter doorstroomd. Eén ongelijkvloerse kruising heft de noodzaak van installatie verkeerslichten op.

Er is een motie aangenomen door de raad van Rhenen dat voordat de verstedelijkingsstrategie  de bouw van veel meer woonruimte faciliteert in Rhenen, Wageningen Ede en De Betuwe, EERST de infrastructuur op orde moet zijn. Nu worden we overruled door de provincie Utrecht alsof wij deze discussie niet al 16 jaar voeren en zij er geen boodschap hebben dat zij behalve de technische aanpassing voor betere doorstroming N233 ook in haar belangenafweging de menselijke kant: leefbaarheid in Rhenen, gezondheidseffecten en verbetering van verkeersveiligheid op lokale wegen een even zware weging geven. Doordat de Rijnbrug aanpak uitblijft zijn veel woonwijken onveilig vanwege sluipverkeer op een smal wegennet dat niet voor verkeersdoorstroom is bedoeld.

Een brug betreft niet alleen een vraagstuk voor verkeersafwikkeling maar is ook een veiligheidsobject. Niet alleen bij teveel wateroverlast fungeert een brug als een veilige vluchtweg (evacuatie 1995) maar ook bij aanhoudende droogte (2023) moeten de veerponten uit de vaart worden genomen en zorgt dit wekenlang voor extra verkeersdruk en extra veiligheidsrisico’s voor beroepsvaart en omgeving. Als volksvertegenwoordigers moeten Statenleden en raadsleden in hun belangenafweging de belofte voor de tijdelijkheid van deze Rijnbrug uit 1957 eindelijk gestand doen én veiligheid- en verkeersvraagstukken voor beide provincies en woonomgeving evenrediger afwegen. Dit betekent dat een milieueffectrapport (MER) onderdeel moet zijn van de overwegingen voordat er tijdelijke en/of definitieve besluitvorming plaatsvindt.

Zie ook het persbericht van 25 maart 2024 waarin wij oproepen om de tijdelijke Suurhoffbrug circulair in te zetten voor een extra oeververbinding omdat dit de financiële angel tussen provincies Gelderland en Utrecht verkleind en een werkbare oplossing biedt voor de huidige verkeerproblematiek.

Geertje Wiesenekker

namens Fractie Rhenens Belang

 

Het raadsvoorstel, rapporten en insprekersbijdragen van de Commissie Ruimte en Economie van 14 maart 2024 kunt u hier vinden.

 

 

Raadsvergadering 6 november 2018

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 heeft de raad een motie (vreemd van de agenda) ingediend, deze is unaniem aangenomen. Het is een bijzondere motie omdat deze door alle – oppositie en coalitie – partijen gezamenlijk is geschreven.
De gemeenteraad deelt de Provincie Utrecht en Gelderland mee dat de gemeente Rhenen meewerkt aan het vernieuwen van de Rijnbrug naar 2×2 baans. Waarbij deze vernieuwing  als doel  heeft dat de leefbaarheid in de gemeente Rhenen optimaal en duurzaam wordt verbeterd. Tevens dringt zij er met grote urgentie bij de Provincies aan de vernieuwing van de Rijnbrug bij Rhenen politiek en financieel mogelijk te maken.
De raad vraagt een onderzoek te starten naar de meest optimale verkeersoplossingen voor de lange termijn, en daarbij niet op voorhand oplossingen, zoals een tweede oeververbinding, uit te sluiten.
In de motie geeft de raad aan de Provincies ook kaders mee voor de nieuwbouwplannen. Klik hier om de motie te lezen.

Deze kaders, en de specificaties daarvan, verwoorden de wensen van de inwoners en ondernemers van onze gemeente. De specificaties komen grotendeels overeen met de motie van Rhenens Belang die vorig jaar november 2017 in de raad is besproken.

De bij de motie horende bijlage is een specificatie van de in de motie geformuleerde kaders. Klik hier om de ‘Bijlage Motie Rijnbrug’ te lezen.

Er is een filmpje gemaakt met een oproep aan Provincie Utrecht en Gelderland die dezelfde strekking heeft als het verzoek van de raad. Klik hier om het filmpje te zien.

Raadsvergadering 7 november 2017

Tijdens de raadsvergadering van 7 november 2017 vraagt het college de raad akkoord te gaan met uitbreiding 2×2 op de Rijnbrug i.p.v. Tidal-Flow. Wij wilden aan deze goedkeuring een aantal voorwaarden koppelen m.b.t. leefbaarheid van onze inwoners. Deze hebben wij middels een amendement kenbaar gemaakt. Klik hier om het amendement te lezen.

Het streven van onze partij is dat alle inwoners worden gehoord en dat er rekening wordt gehouden met onze lokale doorstroming en leefbaarheid. Wij hebben het amendement ingetrokken nadien wij van de Portefeuillehouder Jan Kleijn de toezegging hebben dat hij alle politieke middelen zal inzetten. Wij staan nog steeds achter de inhoud van het amendement en zullen alleen instemmen met 2×2 mits de leefbaarheid van onze inwoners niet wordt aangetast.

Achtergrondinformatie en rapporten:

Klik hier voor motie Kruising Achterberg dd 11 oktober 2016  Deze motie verzoekt het college om binnen de Provincie Utrecht de mening van de gemeenteraad over te brengen dat de verkeersveiligheid van de kruising N233 met de Achterbergsestraatweg en de Bergweg te Rhenen de hoogste prioriteit dient te krijgen. De raad vindt dat de gedeputeerde het ingediende alternatieve plan (ongelijkvloerse kruising) van de Ondernemersvereniging Achterberg in de afweging als volwaardige alternatief mee zou moeten nemen.

Klik hier voor Motie kruising Achterbergsestraatweg dd 21 februari 2017 Deze motie verzoekt de Gedeputeerde- en de Provinciale Staten om bij het besluit over de kruising vanuit Rhenen en Achterberg met de N233 te kiezen voor ongelijkvloerse oversteek. En om de gemeenteraad van Rhenen inzicht te geven in de financiële doorrekening van de verschillende varianten.

Klik hier voor de Arcadis Quick-Scan N233 Achterbergsestraatweg Dit is een QuickScan uitgevoerd door Arcadis in opdracht van de gemeenteraad van Rhenen waarbij verschillende varianten van een ongelijkvloerse kruispunt N233-Achterbergsestraatweg zijn onderzocht en uitgewerkt.

Klik hier voor het Rapport van Sweco m.b.t. Verkeerskundige effecten van 2×2 op de Rijnbrug Dit is een rapport uitgevoerd door Sweco in opdracht van de Provincie Utrecht waarbij de verkeerskundige effecten van een 2×2 Rijnbrug in kaart zijn gebracht.