Focus 2018 – 2022

Rhenens Belang is een onafhankelijke lokale partij van en voor alle inwoners – boeren, burgers en buitenlui – van onze gemeente. Die de verschillende, lokale belangen in de meest brede zin van het woord optimaal wil behartigen. Hierbij staat het belang van onze inwoners voorop waarbij we oog houden voor de diversiteit van kernen en buurten. Het beleid van vandaag is bepalend voor de kwaliteit van het leven van morgen.

Rhenens Belang gaat de komende 4 jaar werken aan:

1. Ouderen en mensen met een beperking tellen volledig mee en jongeren horen er écht bij; allen verdienen onze steun. Rhenens Belang vindt het vanzelfsprekend dat er in Rhenen een effectief sociaal beleid gevoerd wordt gericht op zelfredzaamheid. Dit willen wij bereiken door verantwoording te nemen, door:
• wachttijden bij hulpvragen tegen te gaan,
• maatwerk in jeugdhulp,
• passende ouderenzorg,
• vroegsignalering en bredere aanpak op maat bij schuldhulpverlening,
• participatiebeleid gericht op resultaat waarbij de mens voorop staat.
De kwaliteit van de geboden zorg blijft gewaarborgd door een goede budgetbepaling, -bewaking en -verantwoording. Deze vormen de leidraad voor bovenstaande uitgangspunten.

2. Rhenens Belang staat voor een inzichtelijke, transparante en controleerbare gemeentelijke financiële huishouding. Lokale lasten moeten waar mogelijk gelijk blijven. De komende jaren is groot onderhoud nodig aan het riool. Rhenens Belang wil grote lastenstijgingen beperken door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen en een realistische planning. Het voorkomen van wateroverlast blijft de komende periode actueel. De gemeente heeft hierin een proactieve houding.

3. Ons ruimtelijk beleid gaan wij de komende jaren vorm geven door minder regels van toepassing te verklaren en ons meer oplossingsgericht op te stellen richting inwoners cq vergunningsaanvragers. Duidelijke communicatie en minder regelgeving leiden tot een betere verstandhouding tussen overheid en inwoners. De schaalgrootte van Rhenen leent zich hier goed voor. We gaan van ‘Nee, tenzij…’ naar ‘Ja, mits…’.

4. Hoe aantrekkelijk of geschikt is een gebied of gemeenschap om er te wonen? Rhenens Belang vindt de fysieke omgeving en leefbaarheid belangrijk en gaat zich de komende jaren inzetten voor:

2×2 rijbanen op de Rijnbrug waarbij de geluidsoverlast en fijnstof uitstoot gereduceerd wordt.

Verbetering van de lokale (verkeers)afwikkeling van de Oost-West verbinding op de N225 en een veilige integrale oplossing voor de kruising N233/Achterbergsestraatweg voor langzaam- en snelverkeer. Fietsveiligheid mag niet ondergeschikt zijn aan de doorstroming van provinciaal verkeer.

Heroverwegen van de verkeerssituatie Boslandweg/Spoorbaanweg (spitsafsluiting) na aanpak van de Rijnbrug.

Voltooiing van veilige schoolroutes en -zones.

Fiets- en wandelroutes van de buitengebied optimaliseren ten behoeve van recreatie- en toerisme.

Voor het MOB terrein in Elst willen wij een realistische en duurzame invulling.

Het renoveren en verkeersveilig maken van o.a. de Franseweg in Elst.

5. De overheid heeft ter vereenvoudiging van de wet- en regelgeving besloten de omgevingswet te gaan invoeren: o.a. van 26 wetten naar 1, van 5000 wetsartikelen naar 350! Deze wet maakt het mogelijk om lokale problemen lokaal op te lossen. Rhenens Belang wil de praktische toepassing samen met inwoners vorm geven.

6. Rhenen komt in de top 5 van de verkiezingen van MKB- vriendelijkste gemeente van de provincie Utrecht. Dit bereiken wij door o.a. nauwe samenwerking met ondernemers en werkbare regels via de ondernemersloket.

7. Uit onderzoek blijkt dat snel internet vandaag de dag een primaire levensbehoefte is. Rhenens Belang vindt dat de gemeente zich hier proactief in moet opstellen. Dit bevordert de economische ontwikkeling, biedt een antwoord op vraagstukken in het sociaal domein en op het terrein van fysieke veiligheid.

8. Aanvliegroutes van en naar Airport Lelystad. Volgens de huidige plannen komen de vliegtuigen laag over Rhenen. Schone lucht is een levensbehoefte. De huidige MER (Milieu Effect Rapportage) is beperkt tot Lelystad en omgeving. Deze moet worden uitgebreid zodat de milieu effecten voor Rhenen inzichtelijk worden. Het luchtruim moet opnieuw worden ingedeeld voordat de nieuwe vliegroutes vanuit Lelystad in gebruik worden genomen. Rhenens Belang wil dat de uitbreiding van Lelystad Airport uitgesteld wordt tot het voorgaande afgehandeld is. Rhenen moet dit actief en gezamenlijk met de andere getroffen gemeentes aanpakken om succesvol te zijn.

9. Een veilige werk- en woonomgeving bestaat niet alleen uit ‘meer blauw op straat’. Ook het onderhoud van groenvoorzieningen, opruimen van zwerfvuil, (fiets)verkeersveiligheid en overlastbeperking dragen bij aan een positief gevoel. Rhenens Belang wil dat u zich veilig voelt in Rhenen, Elst en Achterberg.

10. Sporten, muziek en cultuur dragen bij aan een gezonde levensstijl en vormt een belangrijke sociale binding binnen onze lokale gemeenschap. Ons rijke verenigingsleven draagt bij aan de (sociale) samenleving en cultuur en moet daarom in stand worden gehouden. Rhenens Belang wil voor het museum, een realistische en betaalbare oplossing waarbij de toename in bezoekersaantal en het uitdragen van de rijke cultuurhistorie van Rhenen de belangrijkste speerpunten zijn.

11. Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en openheid. Wij zijn tegen een fusie met één of meerdere andere gemeenten. Samenwerking is nodig om zelfstandig én financieel gezond te blijven, maar wel met behoud van regie. Dit kan d.m.v. contracten met duidelijke prestatieafspraken die controleerbaar en sanctioneerbaar zijn. Lokaal wat kan, en regionaal wat moet.

12. Landbouw, natuur, wonen en recreatie in het buitengebied kan goed samengaan zolang men begrip heeft voor en rekening houdt met elkaar. Wij zijn van mening dat de bestaande agrarische sector in het buitengebied een belangrijke economische drager is en dat gemeentelijke aandacht – ook na de kavelruil – nodig blijft.

13. Rhenens Belang wil dat u meer en eerder inspraak heeft. Als inwoner, ondernemer, organisatie krijgt u tijdens de vergaderingen spreekrecht en -tijd. Naast de uitgebreide voorlichting bij nieuwe projecten initiëren we nieuwe werkvormen waaraan u actief kunt deelnemen.

Rhenens Belang, Uw Belang!