Financiën

Moties en Amendementen die ingediend zijn n.a.v. een financieel document uit het P&C-cyclus

 

Perspectiefnota 2019

(raadsvergadering 10 juli 2018)

Betoog (incl. 2e termijn)

 • Amendement zodat beleidsvoornemens (aangegeven in Bijlage B van de perspectiefnota) pas bij de Begroting 2019 worden betrokken nadien het bestuursakkoord door de raad is goedgekeurd. Klik hier om het Amendement beleidsvoornemens te lezen. Wij hebben dit amendement ingetrokken om twee redenen. 1. Amendement die VVD heeft ingediend is veel beter. 2. Dit was een test om te kijken of coalitie daad bij woord voegt m.b.t. breedgedragen voorstellen. Helaas zijn zij niet geslaagd voor de test.
 • Op blz 35 van de perspectiefnota staan een aantal ‘risicoknoppen’ die gebruikt kunnen worden om de financiele armslag van het bestuur te vergroten of een tekort op de begroting op te lossen. Op nummer 2 staat precario kabels en leidingen. Rhenens Belang wil dat de inkomsten uit precario ingezet worden voor het algemeen belang en leefbaarheid van onze inwoners. Daarom wilden wij het raadsvoorstel aanpassen zodat de alleen precario als laatste redmiddel wordt gebruikt.  Klik hier om het Amendement te lezen.  Het amendement is verworpen met:

Voor: 5 (VVD, RB) – Tegen: 11  (D66, PCR, CU, SGP, PvdA, CDA)

 • Deze motie vraagt om behoud (minstens 2 jaar) van de reserve Sociaal Domein. Klik hier om de motie te lezen. Wij hebben deze motie ingetrokken omdat de coalitie haar geledingen gesloten hield.

 

Voorjaarnota 2018

(raadsvergadering 10 juli 2018)

Betoog (incl 2e termijn)

 • Amendement om het gevraagde aanvullend voorbereidingskrediet voor het IKC uit het raadsvoorstel van de Voorjaarsnota te halen. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is verworpen.

Voor: 6 (VVD, CDA, RB) – Tegen: 11  (D66, PCR, CU, SGP, PvdA)

 • Motie die vraagt om bij de voorjaarsnota’s de primitieve begroting als basis te nemen voor zowel saldo’s als reserves. Zodat gedurende het hele jaar gevolgd kan worden wat er ten opzichte van de primitieve begroting gebeurt. Klik hier om de motie te lezen. De motie is ingetrokken omdat Portefeuillehouder toezegging heeft gedaan hier serieus naar te kijken en in het najaar met een concept te komen.

 

 

Perspectiefnota 2018

(raadsvergadering 27 juni 2017)

 • Amendement dat een bedrag van € 120.000 ter beschikking stelt voor de renovatie (fase 1 en 2) van het clubhuis van Scouting Rhenen. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is aangenomen.

Voor: 16 (ND, PvdA, PCR, VVD, SGP, CDA, RB, CU) – Tegen: 1 (D66)

 • Amendement Kwintelooijen. Prioriteit college verkeersontwikkeling Kwintelooijen ad € 1000.000 verwijderd. Omdat het project in een stadium is waarbij concrete planvorming nog niet gereed is. De ontsluiting van Kwintelooijen ligt in de Rhenense gemeenschap zeer gevoelig daarom is het belangrijk een besluit te nemen a.h.v. een breed gedragen Masterplan.  Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is aangenomen.

Voor: 9 (SGP, VVD, RB, ND) – Tegen: 8 (PvdA, D66, CU, PCR, CDA)

 • Motie Scouting waarbij het college wordt verzocht de financieringsmogelijkheden voor de toekomstige bouwfases in kaart te brengen en uit te werken in een raadsvoorstel. Klik hier om de motie te lezen. De motie is unaniem aangenomen.
 • Motie waarbij het college wordt verzocht met een voorstel te komen voor een Reserve Huisvestingsbudget Verenigingen. Klik hier om de motie te lezen. De motie is aangenomen.

Voor: 13 (VVD, CDA, PCR, PvdA, RB, D66, CU, ND) – Tegen: 4 (SGP)

 

Wijziging financiering investeringen riolering

(raadsvergadering 27 juni 2017)

Voor: 11 (ND, D66,PvdA, CU, RB, PCR, VVD) – Tegen: 6 (SGP, CDA)

 • Amendement waarbij een deel van het jaarrekening resultaat 2016 bestemd wordt voor de voorziening Wijziging financiering investeringen riolering. En waarbij toekomstige overschotten op het riool te doteren aan deze voorziening. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is aangenomen.

Voor: 9 (ND, D66, PvdA, RB, PCR, VVD) – Tegen: 8 (CU, SGP, CDA)

 

Jaarrekening 2016

(raadsvergadering 13 juni 2017)

 • Motie waarbij het college wordt verzocht  besluiten m.b.t. Reserve Budgetoverheveling die afwijken van Nota Reserves en Voorzieningen middels een raadsvoorstel en/of via P&C Cyclus ter besluitvorming aan de raad aan te bieden. Klik hier om motie te lezen. De motie is aangenomen.

Voor: 8 (PCR, RB, D66, PvdA, CDA, VVD) – Tegen: 6 (SGP, CU)

 

Begroting 2017

(raadsvergadering 8 november 2016)

 • Amendement waarbij de rentepercentage afval en riolering wordt verlaagd van 4,5% naar 3,2%. Waarbij voortaan voor de rentepercentage afval en riolering ook de gewogen gemiddelde wordt gehanteerd. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is aangenomen.

Voor: 16 (PvdA, D66, CU, RB, PCR, SGP, VVD, CDA) – Tegen: 1 (ND)

 

Najaarsrapportage 2016

(raadsvergadering 11 oktober 2016)

 • Amendement dat een aantal onjuiste getallen corrigeert van het geamendeerde raadsvoorstel Museumkwartier van 14 juni 2016. Klik hier om het amendement te lezen.  Het amendement is aangenomen.

Voor: 13 (SGP, VVD, CDA, PCR, RB, PvdA, ND)  – Tegen: 3 (CU, D66)

 

Bestemming jaarrekeningresultaat 2015

(raadsvergadering 14 juni 2016)

 • Amendement waarbij twee nieuwe reserves worden aangemaakt i.p.v. dat de bedragen met een label in de algemene reserve blijven. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is verworpen.

Voor: 6 (RB, CU, D66, CDA)  – Tegen: 10 (PvdA, ND, PCR, SGP, VVD)

 

Begroting 2016-2019

(raadsvergadering 10 november 2015)

Voor: 14 (SG, VVD, PCR, RB, CU, PvdA) – Tegen: 3 (CDA, D66)

 

Begroting 2015

(raadsvergadering 4 november 2014) 

 • Amendement die aangeeft dat Tariefstijging niet het enige gebruikte middel zal zijn om te komen tot kostendekkendheid van afvalstoffenheffing, rioolheffing en belastingen. Hiervoor zal ook gekeken worden naar kostenbeperking, differentiatie in tarieven en efficiency. In 2015 zal hierover een diepgaande en raadsbrede discussie en besluit plaatsvinden. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is aangenomen.

Voor: 15 (VVD, SGP, PCR, CU, RB, PvdA, D66) –    Tegen: 2 (CDA)

 • Amendement waarbij de raad instemt met de bezuinigingen van spoor 1. Voor invulling van spoor 2 (bezuiniging van € 1,5 milj) wordt het aangenomen intiatiefvoorstel van 14 oktober 2014 van de raadscommissie bezuinigingen gevolgd. Klik hier om het amendement te lezen. Het amendement is aangenomen.

Voor: 14 (VVD, SGP, PCR, CU, RB, PvdA) – Tegen:  3  (CDA, D66)

 • Amendement waarbij het surplus in de reserves afval en riolering van € 220.000 in 2015 wordt teruggegeven. Het restant wordt gereserveerd t.b.v. tariefegalisatie in volgende jaren, zodanig dat de lastenverzwaring stijgt met maximaal het inflatiepercentage. Klik hier om het amendement te lezen Het amendement is aangenomen.

Voor: 10 (VVD, PCR, RB, CU, PvdA)  – Tegen: 7  (CDA, D66, SGP)