Brandweerkazerne Elst

15 mei 2018 – Raadsvoorstel Vaststellen Bestemmingsplan Brandweerkazerne Elst

Middels het raadsvoorstel wordt de raad gevraagd in te stemmen met de nieuwe bestemmingplan. Door het vaststellen van het bestemmingsplan kan een juridische basis worden gecreëerd voor het realiseren van de brandweerkazerne.

Naar aanleiding van dit raadsvoorstel heeft Rhenens Belang een aantal vragen ingediend. De antwoorden op deze vragen en de argumenten die tijdens de commissie- en raadsvergaderingen zijn genoemd hebben ons wederom niet overtuigd. Klik hier om onze vragen, de antwoorden daarop en ons betoog te lezen.

Rhenens Belang heeft tegen het raadsvoorstel gestemd. Er was een meerderheid voor het raadsvoorstel, deze is dus aangenomen.

 

21 maart 2017 – Raadsvoorstel Nieuwbouw Brandweerkazerne Elst op locatie van Stichting de Boom

Als partij hebben wij erg getwijfeld. Onze brandweer verdient goede voorzieningen. Uiteindelijk hebben wij tegen het raadsvoorstel gestemd dat op 21 maart 2017  in de raad is besproken. Er was helaas een meerderheid dus is het raadsvoorstel aangenomen.

Hierbij onze overwegingen (morele oordeelsvorming) op een rijtje gezet:

Tijdsdruk:

In de stukken wordt DRINGEND en spoed benadrukt. Dit wordt als een zeer belangrijk keuze argument genoemd. Wij zijn het daarmee eens.

In het kader ‘dringend’ begrijpen wij de keuze voor een nieuwe locatie niet. Want voor nieuwe locatie geldt:

 1. Kans op bezwaar (rechtelijke procedure) is aanzienlijk groter en reëel en inherent hieraan vertraging van het hele proces.
 2. Extra tijd nodig voor onderzoeken (die bij de andere locatie niet nodig zijn)
 3. én (niet te onderschatten) je weet niet wat uit onderzoek komt (ook dit kan vertragend en/of kostenverhogend werken), dit kan gevolgen hebben voor de doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure en heeft daardoor impact op planning

Bij huidige locatie zijn er geen vertragende elementen en heeft men geen extra tijd nodig voor realisatie. Men kiest dus (dringend) voor de langzaamste weg.

Draagvlak:

Het enige draagvlak dat genoemd wordt is dat van de VRU en brandweer. Wij als gemeente zijn onderdeel  van de VRU. Hebben wij het hier over onze eigen draagvlak?

De  Elstenaren en direct omwonenden worden beschouwd als risico op bezwaar. Dit is niet de manier waarop RB met haar inwoners om wil gaan. Met de keuze voor een dure nieuwe locatie terwijl er een goed alternatief is dat een groter draagvlak kent onder onze inwoners hebben wij veel moeite. Ook omdat één informatie avond voor inwoners, als zeer minimaal wordt ervaren.

De gemeente kiest voor de route met meer bezwaren, dat valt niet uit te leggen aan inwoners, zeker niet omdat er een goed alternatief is.

Natuur:

Wij leveren natuur in voor steen. Niet omdat wij géén keuze hebben, want er is een alternatieve locatie (oude locatie) waar wij de natuur niet hoeven aan te tasten én ook niet hoeven te compenseren. Oftewel: precedentwerking.

Volgens het gelijkheidsbeginsel moeten wij onze inwoners dan ook de mogelijkheid geven om groen om te zetten in steen. Want het is niet zo dat de gemeente kan zeggen dat zij geen keuze had.  Als Rhenens Belang hebben wij een voorkeur om niet  te tornen aan onze natuurwaarden en genomen keuzes hierin, zeker niet als er een snel, goedkoper en goed alternatief is!

Plan van Eisen:

Als wij het plan (cq programma) van eisen van de brandweer doorspitten voor wat betreft locatie komen wij tot de conclusie dat de locatie van het Dorpshuis zelfs beter hieraan voldoet dan de nieuwe locatie. De aangegeven projectrisico’s van de gemeentelijke plan van aanpak zijn alleen van toepassing op de nieuwe locatie. Dus bij locatie oude Dorpshuis loopt de gemeente en gemeenschap deze risico’s niet. En dus ook niet de financiële gevolgen hiervan. Wat ontbreekt is een helder inhoudelijk argument om tóch te kiezen voor het nadeel in plaats van voor het voordeel.

Financiën:

Het enige argument dat voor nieuwe locatie zou pleiten is een verhoogde opbrengst en meer woningen op locatie Dorpshuis. Alleen tekstueel wordt gezegd dat oude locatie meer gaat opleveren. Dit hebben wij niet cijfermatig onderbouwd gezien. Ondanks het verzoek hierom.  Zonder bedragen te noemen, dus de financiële voordelen bij niet bouwen op oude locatie kan dit argument niet meegewogen worden. Wie kan ons zeggen hoeveel dit argument meeweegt in de overweging zonder dat er bedragen zijn genoemd?

Het heeft geen waarde, geen gewicht, is niet kwantificeerbaar en toch wordt dit als een doorslaggevend argument genoemd. We krijgen een lege huls als argument voor de nieuwe locatie. Vanaf het begin is op de locatie Dorpshuis in financieel opzicht al rekening gehouden met aanwezigheid Kazerne. Daar bouwen zal hier dus geen invloed op hebben.

Erfpacht:

Wij gaan een maatschappelijk gebouw, dat belangrijk is voor de veiligheid van onze inwoners op een stuk grond plaatsen dat niet van ons is. Ondanks dat er veel is vastgelegd heb je geen garanties. Over 30 jaar zitten we wellicht met een aanzienlijke stijging van de vaste lasten. Kijk maar naar hoe het in Amsterdam is gegaan. Het is niet onze grond en zijn afhankelijk van anderen.Afschrijving van gebouw is 40 jaar. Financiële berekening houdt alleen rekening met 30 jaar erfpacht. Hoe zit het met de overige 10 jaar dat gebouw nog in onze boeken staat?

Verkeersveiligheid:

De aanrijtijden worden iets sneller. Dit is een subjectieve argument.  Het objectieve argument, oftewel hoeveel seconden of minuten beter, ontbreekt.   Mooi dat het iets sneller is maar wel dwars door een stroom jonge fietsers. Op deze aanrijroute fietsen namelijk dagelijks  (middelbare) schoolkinderen die vanaf Elst of de pont (van overkant rivier) naar Veenendaal (en weer terug). De nieuwe locatie is bij een kruispunt (Woudweg) en een tankstation waar veel verkeersbewegingen zijn. Wat dat betreft is de oude locatie toch echt veel veiliger voor alle weggebruikers.

De gemeente maakt zich zorgen om schoolroutes en veiligheid van onze fietsers maar lijkt  er geen rekening mee te houden op het moment dat er een brandweerkazerne geplaatst moet worden. Wij kiezen voor de veilige schoolroutes en daarom is ook in dit geval de bestaande locatie beter.

Rhenens Belang ziet vanwege voorgaand het algemeen belang niet. Tevens klopt het motivatiebeginsel niet omdat wij de gegeven motivatie als niet sluitend ervaren.

Met keuze voor nieuwe locatie gaat de gemeente:

 • sociale onrust creëren in Elst
 • stijging (risico) bezwaren en rechtelijke procedures
 • precedentwerking voor bouwen op natuurgebieden
 • natuur aantasten
 • veiligheid van onze fietsende kinderen negatief beïnvloeden
 • risico’s aangaan voor hogere kosten
 • risico’s aangaan voor vertraging van planning
 • bouwen op ‘vreemd’ grond met risico op kapitaalvernietiging
 • een project starten met een niet te kwantificeren financieel voordeel

Dit is voor ons een veel te hoge prijs voor een onbekend resultaat. Dit is niet moreel te verantwoorden.

Rhenens Belang gaat daarom niet akkoord met bouw van de kazerne op de nieuwe locatie en wil deze graag op de huidige Dorpshuis locatie laten uitvoeren.