Blog

Laat u informeren en inspireren door onze blogberichten!

In deze blogs delen onze raadsleden, fractievolgers en wethouder informatie met u of reflecteren zij op actualiteiten. Zij zullen verhalen over persoonlijke belevenissen en opinies. Vaak is het relevante en actuele informatie (lokaal, regionaal of landelijk). U krijgt, als het ware, een kijkje achter de schermen van de gemeentelijke politiek.

————————————————————————————————

’t Brandtweer – (Kerkstraat 1-3)

(11/04/2023 – door Geertje Wiesenekker)

Rhenens Belang vindt het heel vervelend voor ‘t Brandtweer dat in een dergelijk laat stadium de verkoop niet doorgaat. Wij staan echter volledig achter de beslissing van het college om geen hoger beroep aan te tekenen.

Het Rondeel & Rode Kruis Gebouw

Ons standpunt:

  1. Het vonnis van het kort geding is zeer duidelijk én is in lijn met onze motie van 11/12/2018. Waarin destijds is aangegeven dat een meervoudige openbare aanbesteding én het voldoen aan eerdere toezeggingen de uitgangspunten zouden moeten zijn.
  2. De marktverkenning destijds was niet volledig. Het college heeft toentertijd afgeweken van het advies van een extern bureau. Zij adviseerden ‘meervoudig onderhands’ en het college heeft gekozen voor 1-op-1 verkoop. Rhenens Belang is vanaf het begin voorstander geweest van een meervoudige openbare aanbesteding. De verkoopopbrengst van een openbare verkoop komt ten goede aan de Rhenense samenleving en Algemene middelen van de gemeente.
  3. Het verkooptraject is vanuit de gemeente onvoldoende transparant gelopen.  Zie ook de motie – van Rhenens Belang van 11/12/2018 – waarin wij aangeven dat er én openbaar aanbesteed moet worden & raadstoezeggingen niet zijn nagekomen.
  4. Investeren in een pand waar de overdracht nog niet van heeft plaatsgevonden (wat dus nog niet van jou is) brengt risico’s met zich mee. ’t Brandtweer heeft het risico genomen en helaas is het worst-case scenario uitgekomen.

Op 11 december 2018 – tijdens bespreking van de motie en in onze schriftelijke vragen van 2018 en recentelijk – hebben wij onze zorgen geuit over het proces. De motie is helaas verworpen, alleen Rhenens Belang en VVD hebben vóór de motie gestemd. De uitspraak van de rechter bewijst dat onze zorgen sinds 2018 wel degelijk gegrond waren.

Wij benadrukken nogmaals dat wij het heel jammer vinden dat een initiatief zoals ’t Brandtweer nu nadeel ondervindt van de gerechtelijke uitspraak.

Voor meer informatie zie onderstaande documenten:

Vonnis 22-03-2023
Motie 11 december 2018 deze documenten zijn ook te vinden op de site van de gemeente, klik hier.
Bijlagen motie:  Beantwoording vragen RB december 2018  –  Toelichting marktverkenning december 2018  –   Presentatie thema-avond Museumkwartier 14/03/2017  –   Verslag thema-avond Museumkwartier  14/03/2017

————————————————————————————————

In afwachting van

(02/11/2022 – door Willem Oorschot)

Gemeentebegroting 2023-2026

Rhenen presenteert de beleidsarme begroting voor 2023, zonder de invloed van nieuwe bestuur. We gaan ervan uit dat de invloed van het bestuursakkoord in de eerste helft van 2023 wordt verwerkt, waardoor andere contouren en speerpunten, net als de breuk met het bestaande beleid. De opgaven op het gebied van wonen, klimaat, energieopwekking en armoede schreeuwen om een andere aanpak, ook al is ruimte om echt het verschil te maken beperkt. We zijn blij met het voorstel om de woonlasten gelijk te houden, ondanks dat dit ten laste gaat van de algemene reserve. Het voorstel voor de ondergrondse containers omarmen wij, maar dit zou wat ons betreft explicieter mogen worden gemaakt en voor heel Rhenen mogen worden uitgerold. Wat ontbreekt is de focus op bouwen en het verkorten van doorlooptijden voor bouwaanvragen, net als het structureel bestrijden van energiearmoede, waarbij we er in Rhenen voor gaan zorgen dat energie voor iedereen structureel betaalbaar blijft.

————————————————————————————————

Mijn eerste maanden als raadslid

(30/09/2022 – door Henri Pabst-van ’t Slot)

Ik weet het nog goed, in januari zijn wij actief begonnen met de campagne voor de verkiezingen. Wij vergaderden toen nog grotendeels online vanwege corona. In februari konden wij eindelijk de straat op gaan. Wij hebben in alle drie de kernen gestaan en hebben leuke gesprekken kunnen voeren met de inwoners. De ballonnen werden opgeblazen, de wensboom stond klaar om wensen te ontvangen, de bidons, pennen en flyers werden uitgedeeld en de posters hingen goed zichtbaar.

Wat hadden wij een mooie uitslag op de uitslagenavond! Het begon spannend. Zouden we winst gaan pakken als Rhenens Belang? Na mate er steeds meer uitslagen van stembureaus binnen kwamen, hoorden we steeds dat Rhenens Belang de meeste stemmen had of als tweede uit de bus kwam. De spanning nam toe en begonnen wij ons af te vragen ‘krijgen wij nou een extra zetel?‘. Toen de uitslag van het laatste stembureau binnen was barstten onze kandidaten in vreugde uit. We hebben veel meer stemmen gehaald dan vier jaar geleden! Rhenen Belang ging van de 5e naar de  3e partij. Geertje Wiesenekker, Willem Oorschot en ik zijn gekozen als vertegenwoordiger van Rhenens Belang in de gemeenteraad van Rhenen. Het is voor mij een hele eer om dit te mogen doen. Wij zijn blij dat onze oprichter, Jan Wiesenekker, deze winst en groei van Rhenens Belang nog heeft kunnen meekrijgen.

Wie gaan er een coalitie vormen met elkaar? De grootste partij, SGP, had een informateur aangesteld. De gesprekken waren gestart. Door het plotselinge overlijden van SGP wethouder Peter de Rooij – waar wij diep van waren aangeslagen –  is er terecht een kleine pauze genomen in de coalitiebesprekingen. Deze werden na een tijd weer opgestart. Na de informatieronde volgde een advies van de informateur. Zijn advies was om te onderzoeken of een coalitie mogelijk was met SGP, Rhenens Belang, D66 en CDA.

Deze vier partijen zijn uiteindelijk na meerdere interessante bijeenkomsten gezamenlijk tot een programma op hoofdlijnen gekomen, genaamd ‘Samen bouwen aan een duurzame toekomst’. De kandidaat wethouders werden eindelijk bekend gemaakt. Rhenens Belang droeg met trots Dick Poortinga voor als wethouder. Wij hebben alle vertrouwen in Dick vanwege o.a. zijn jarenlange ervaring binnen verschillende besturen, het leiden van ondernemingen en zijn nieuwsgierige en open karakter. Wij wensen hem en de andere leden van het college veel wijsheid en plezier toe.

Dit hele traject was voor mij een hele leerzame ervaring:  de vele gesprekken die nodig waren,  het toch vinden van concessies  en het leren kennen van de andere raadsleden die meededen aan de onderhandeling. Speciaal dank aan de ambtenaren die ons goed geadviseerd en ondersteund hebben.

Rhenens Belang kijkt er naar uit om de aankomende vier jaar onze gemeente te besturen en te luisteren naar alle inwoners van de drie kernen. Wij staan dan ook altijd open voor contact. Dat mag bij de supermarkt, tijdens de commissievergaderingen of fractievergadering maar het kan ook digitaal via de website of emailadressen van onze raadsleden.

Wij gaan samen bouwen aan een duurzame toekomst, doet u met ons mee?

————————————————————————————————

Stikstofbeleid

(30/08/2022 – door Henri Pabst-van ’t Slot)

Aan  de laatste raadsvergadering voor het zomerreces (5 juli 2022) is op initiatief  van ons raadslid Henri Pabst – van ’t Slot een extra agendapunt toegevoegd: het stikstofbeleid. De minister heeft haar plannen duidelijk gemaakt. Deze plannen zijn volgens Rhenens Belang hard en bieden weinig perspectief aan onze boeren. De onrust die is ontstaan bij de agrarische ondernemers,  en hun gezinnen, begrijpen wij dan ook volkomen. De plannen van Rijksoverheid en de enorme impact hiervan op de agrarische sector wilden wij bespreken in de raad. De agrarische sector zorgt o.a. voor voedselvoorziening en biodiversiteit.

Wij hebben door middel van een ‘motie vreemd aan de orde van de agenda’ het college de opdracht gegeven om in gesprek te gaan met twee provincies. De provincies moeten namelijk het Rijksbeleid uitvoeren. Onze gemeente ligt op de grens van twee provincies,  Utrecht en Gelderland. De agrarische ondernemers blijven in onzekerheid zitten als ieder provincie een eigen beleid bepaalt en deze dus van elkaar afwijken. Daarom vinden wij het belangrijk dat het beleid van de twee provincies op elkaar afgestemd zijn.

De ‘motie vreemd aan de orde van de agenda’  heeft vanaf het begin de steun gekregen van CDA, VVD en SGP. Daarom hebben wij het gezamenlijk met deze partijen ingediend. Wij zijn erg blij dat deze motie een meerderheid heeft gekregen. Wij hopen dat er snel meer duidelijkheid gaat komen voor onze agrarische ondernemers en dat de rust weer terug keert bij deze gezinnen.

Lees hier de volledige bijdragen van Henri tijdens de raadsvergadering.

Klik hier voor de volledige motie.

P.S. Wij, als Rhenens Belang, distantiëren ons van de harde acties die sommige boeren voeren. Ons advies is: blijf in gesprek met elkaar.

————————————————————————————————

Kleurrijk Rhenen

(06/07/2022 – door Henri Pabst-van ’t Slot)

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces, d.d. 5 juli 2022, hebben een aantal partijen een motie ingediend. Deze motie roept het College van Burgemeester en Wethouders op om een beleid te gaan voeren voor de LHBTIQ gemeenschap van Rhenen.

Rhenens Belang is er voor alle inwoners van de gemeente Rhenen; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Wij maken geen onderscheid.  Elke inwoner dient zich veilig, prettig maar vooral welkom te voelen in onze gemeente . Iedereen telt dus mee!

Rhenens Belang is tegen een doelgroepen beleid. Maar wij draaien ons gezicht ook niet weg voor problemen waar deze groep mee te maken heeft. Geweld tegen homoseksuelen of anders geaarden veroordelen wij. Ik ben ook realistisch, het geweld en acceptatie is niet optimaal. Acceptatie begint wat ons betreft voor de klas! Tijdens de raadsvergadering heb ik  een oproep gedaan aan de landelijke partijen in onze gemeenteraad: breng dit onder de aandacht bij jullie landelijke vertegenwoordigers! Want het gemeentebestuur heeft geen invloed op de inhoud van de lesstof van de scholen in onze gemeente. Wij verzorgen namelijk alleen het vastgoed waar de scholen zich in kunnen vestigen.

Rhenens Belang is dan ook van mening dat deze motie het gevoel geeft aan de LHBTIQ gemeenschap dat ze afwijkend zijn en daar speciaal beleid op gemaakt moet worden. Het college moet wat ons betreft een beleid ontwikkelen waar iedereen van onze samenleving in mee telt.

Lees hier de persoonlijke en emotionele bijdrage cq betoog van Henri tijdens de raadsvergadering.

P.S. De stemmen staakten (oftewel er was geen meerderheid) tijdens de raadsvergadering. Deze motie zal tijdens de eerstvolgende vergadering (20 /09/2022)  opnieuw in stemming worden gebracht.