Accommodatiebeleid

Commissie Samenleving (3 jul 2018)

Op verzoek van Rhenens Belang is het accommodatiebeleid ter consultatie op de agenda van de commissie samenleving geplaatst. Met als doel als raad inhoudelijk het accommodatie programma te bespreken en kaders of richting mee te geven voor het onderzoek.  Tijdens de vergadering in januari heeft de raad alleen besloten om dit onderwerp niet te bespreken/besluiten maar geen vervolgafspraken gemaakt over hoe verder. Noch heeft de raad helder richting aangegeven. Daarom dus ons verzoek om het in de Cie te bespreken. Wij willen  dat het niet blijft hangen maar dat de raad juist haar kaders en wensen aangeeft t.b.v. het  onderzoek en het accommodatiebeleid.

Naar aanleiding van een informatienota in de leesmap van 15 mei 2018 betreffende aanvullend onderzoek accommodatieprogramma hebben wij wat extra vragen ingediend en antwoorden op ontvangen:

Reactie en vragen op leesmap Acc beleid – RB

Beantwoording RB aanvullend onderzoek accommodatieprogramma 2018

Tijdens de commissie heeft de Portefeuillehouder (wethouder) toegezegd dat het onderzoek de cijfermatige, financiële en economische basisinformatie zal bevatten zoals aangegeven in ons ingediende document in januari.

 

Commissie Samenleving (16 jan 2018)

Tijdens de commissie Samenleving (d.d. 16/01/2018) is het raadsvoorstel m.b.t. Accommodatiebeleid voorgelegd aan de raad. De commissie heeft besloten dat het voorstel niet beslisrijp was.

Rhenens Belang heeft van tevoren een aantal technische vragen ingediend. Wij zijn van mening dat het accommodatiebeleid niet echt een visie is, want er ontbreekt cijfermatige, financiële en economische basisinformatie waar die visie op gebaseerd is. Hierdoor is het een momentopname die niet toekomstbestendig is. Eveneens beperkt de momentopname de flexibiliteit bij wijzigingen. Het beleid is gebaseerd op behoefte van organisaties ongeacht financiële kaders. Enige zakelijkheid en bredere kijk op toekomst ontbreekt.
Door het ontbreken van  informatie is het niet inzichtelijk wat de risico’s zijn en wat deze voor organisatorische, maatschappelijke en financiële gevolgen hebben. Een van de risico’s die wij zien is leegstand, niet alleen onder gemeentelijke accommodaties maar ook overige accommodaties.
In het accommodatiebeleid staat dat het college om wil kunnen gaan met huisvestingsvragen maar het voorliggend document is zoals gezegd een momentopname en dus niet toekomstbestendig.
Er worden criteria bepaald t.a.v. de accommodatie en huisvestingsvraag. Wij vragen ons af hoe deze getoetst kan worden aan beschikbaarheid ‘intern’ en ‘extern’ als men geen totaalbeeld heeft van wat er überhaupt beschikbaar is.

Klik hieronder om de ingediende vragen, de antwoorden daarop en de visie van Rhenens Belang te lezen:

Antwoorden op de vragen van RB m.b.t. accommodatiebeleid

Vragen en standpunten RB m.b.t. accommodatiebeleid

Raadsvoorstel   –  Visie Accommodatiebeleid   –  Accommodatieprogramma  

 

In de media: 

Gebruik gebouwen sportclubs Rhenen (De Gelderlander – 3 jul 2018)

Wonen kan naast nieuwe Daltonschool in Rhenen (De Gelderlander – 5 juni 2018