Zorg over zorg

(maa 2016) 

Ana Hulsebosch

De overdracht van Sociaal Domeintaken van Rijksoverheid naar gemeenten gaat moeizaam.
Rhenens Belang merkte bij de najaarsrapportage al op dat het tot dan gerealiseerde bedrag afweek van het begrote budget. De oorzaak hiervan was dat zorgverleners declaratieachterstand hadden en men had geen inzicht in hoeveel en welke zorg geleverd was. Dit probleem hebben veel gemeenten in Nederland.

Recent blijkt dat er voor 2015 een tekort is in het sociaal domein. Ook voor 2016 is het Rijksbudget onvoldoende. Dit tekort komt niet door extra geleverde zorg, maar doordat Rhenen meer uitvoeringskosten maakt. Kortom kosten die los staan van directe zorg aan inwoners.

Natuurlijk mag de kwaliteit van de zorg aan onze inwoners niet tekort schieten, zij hebben recht op voldoende en goede zorg. Het inzicht in de mate van kwaliteit van de zorg is echter nog niet optimaal. De gemeente heeft hier onvoldoende grip op. We kunnen niet op dezelfde voet verder gaan: zorgkosten blijven stijgen (ondanks een bezuinigingstaakstelling van Rijksoverheid), de gemeente heeft weinig grip op samenwerkingsverbanden en heeft weinig inzicht in zorgkwaliteit.

In 2014 heeft de gemeenteraad kaders gesteld over hoe er efficiënter en goedkoper gewerkt kan worden zonder de kwaliteit van de zorg aan te tasten. De komende tijd worden deze kaders getoetst aan de uitvoer en daar waar nodig aangepast zodat deze voor het college van B&W en ambtenaren duidelijk en werkbaar zijn. Rhenens Belang heeft als standpunt: ‘Alle Sociaal Domein-kosten worden gedekt uit Rijksbudget zonder kwaliteitsverlies’.