Verkiezingsprogramma

Rhenens Belang is dé onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Rhenen. Wij maken ons sterk voor het lokale belang van inwoners, met aandacht voor de diversiteit van kernen, buurten en omgeving.  Er moet niet te veel bedacht worden voor de inwoners. Maar juist mét de inwoners.

Onze standpunten per thema:

Tegen zonnevelden

Rhenens Belang is geen voorstander van zonnevelden. Daken van woningen en bedrijven bieden in onze gemeente nog genoeg potentieel voor opwekken van duurzame zonne-energie. Wij willen zonne-energie stimuleren door initiatief te nemen voor gezamenlijke inkoop en installatie.

Tegen windturbines

Geen windturbines (windmolens) binnen of buiten onze gemeentegrens. Rhenens Belang vindt dat de neveneffecten -milieu en gezondheid- van windturbines te groot zijn. Wetenschappelijk (Noors) onderzoek toont aan dat windturbines grote vervuilers zijn met de afgifte van microplastics., en daarnaast bepleit de medische wereld dat er onvoldoende bekend is over de gevolgen van het permanente laagfrequente geluid dat windturbines produceren. Chronisch slaapgebrek, stress en hartklachten zouden het gevolg zijn. De door Nederland gehanteerde afstand van 300 meter vanaf woningen is in andere landen veel groter. Denemarken bijvoorbeeld hanteert 1100 meter afstand van bebouwing i.v.m. leefbaarheid. In Nederland betekent dit dat vrijwel nergens windturbines geplaatst kunnen worden. De conclusie is dat windturbines niet duurzaam, niet kostendekkend zijn, niet passen in een circulaire economie en niet passen in de groene woonomgeving van Rhenen.

Realiteitszin

De Grift

Wij kijken naar wat verstandig en werkbaar is voor de inwoners van Rhenen, bedrijven en organisaties. De keuzes die momenteel door de Rijksoverheid worden opgelegd in het kader van de Regionale Energie Transitie (RES), met name zonnevelden en windturbines, wijzen wij in de huidige vorm af.

Aardgas

De Rijksoverheid wil dat huizen en bedrijven van het gas af gaan. Aardgas mag wat ons betreft vervangen worden voor een ander alternatief. De bestaande aardgas infrastructuur wordt niet afgebroken maar blijft beschikbaar voor duurzamere alternatieven.

NS eindstation als energieleverancier

Het Rhenense treinstation is een eindstation dat aangesloten is op gelijkstroom. Het Nederlandse Spoor maakt gebruik van 1500 Volt gelijkspanning.  Daardoor staan op korte afstand onderstations, onder andere in Achterberg. De NS heeft elektriciteit over; want niet alles wat op hun net loopt wordt ook daadwerkelijk gebruikt . Zowel de niet gebruikte als de door treinen retour geleverde stroom (tijdens afremmen) kan wellicht opgeslagen worden via ‘laad batterijen’. Dit kan dan gebruikt worden ten behoeve van (onder andere) elektrisch vervoer. Deze mogelijkheid moet nader onderzocht worden en er is inmiddels ook contact  opgenomen met de NS.

Isoleren

Rhenens Belang is voorstander van alle vormen van verduurzaming die ten gunste komt voor onze inwoners, bedrijven en organisaties. De prioriteit ligt bij het isoleren van woningen. Wij gaan dit stimuleren door wijkgerichte aanpak en gerichte voorlichting. Door nauwe samenwerking met Rhenam en andere belanghebbenden is schaalvergroting mogelijk, waardoor de kosten van isolatie voor inwoners dalen en financieel haalbaar worden.

Wij gaan Rhenam actief stimuleren  en beleidsmatig ondersteunen bij het versneld verduurzamen van de sociale woonvoorraad in onze gemeente.

Afval

De woonlasten stijgen de komende jaren vanwege de afvalverwerking. Rhenens Belang ziet mogelijkheden om deze kosten voor inwoners te verlagen door het afvalverwerkingsproces aan te pakken.  Nascheiding van afval heeft onze voorkeur omdat uit praktijk blijkt dat dit milieutechnisch én financieel gunstiger is.

Bouwen voor Rhenenaren

Rhenens Belang wil dat de Rhenenaren, Elsternaren en Achterbergers die in onze gemeente willen blijven wonen dit ook daadwerkelijk kunnen. Bouwen voor Rhenenaren en niet voor de Randstedelingen!

Rhenens belang is daarom  geen voorstander van de plannen  'verstedelijkingsstrategie' en ‘groene metropool’ van FoodValley.

Voorrang Rhenense woningzoekenden voor sociale huur- en koopwoningen

In onze gemeente is op dit moment veel vraag naar en te weinig aanbod van betaalbare woningen voor woningzoekenden met een laag- en middeninkomen. Rhenens Belang wil dat Rhenense woningzoekenden sneller en met voorrang in aanmerking komen voor een betaalbare woning, huur of koop. Starter moeten een kans krijgen om vanuit een sociale huurwoning door te stromen naar een middeldure koopwoning. Bij nieuwbouwprojecten komt er een lokale voorrangsregeling voor middeldure koopwoningen.

Woningzoekenden uit de gemeente komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Wij willen dat minimaal 25% van de vrijgekomen sociale huurwoningen met voorrang toegewezen wordt aan mensen met een sociale, economische of maatschappelijk binding met Rhenen.

Bij nieuwbouwprojecten komt er een lokale voorrangsregeling voor sociale koopwoningen. Mensen die sociale, economische en maatschappelijke binding met Rhenen hebben, krijgen voorrang om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning in de gemeente.

Aanbod sociale woningen

Samen met Rhenam en projectontwikkelaars houden wij de hoeveelheid sociale woningen goed op peil. Wij willen meer aandacht voor beleid dat gericht is op het borgen van de betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen voor inwoners van Rhenen.

Middeldure koopwoning

Rhenens Belang wil inwoners met middeninkomens een kans bieden om als starter vanuit een sociale huurwoning door te stromen naar een middeldure koopwoning. Bij nieuwbouwprojecten komt er een lokale voorrangsregeling voor middeldure koopwoningen.

Kwetsbare jongeren

Het woonzorgaanbod voor kwetsbare jongeren - niet alleen tot 18 jaar, maar dit te verlengen naar 27 jaar - gaan wij bevorderen in samenwerking met buurgemeenten.

Infrastructuur

Rhenens Belang vindt het belangrijk dat grote nieuwbouwprojecten pas een bouwvergunning krijgen als de infrastructuur - zoals wijkontsluiting en wegennet - op orde is. De mobiliteit moet geborgd zijn in de nieuwbouwplannen.

Nieuwe woonconcepten

Nieuwe woonconcepten zoals bijvoorbeeld 'Natuurlijk Wonen', ecologische woongroepen of andere collectieve woongroepen zijn welkom zolang zij respect hebben voor de omgeving en passen bij een groene en agrarische gemeente.

Zelfstandige ouderen

Wij bevorderen geclusterde woningbouw voor de doelgroep zelfstandige ouderen zodat ze door ondersteuning van elkaar zo optimaal mogelijk zelfstandigheid kunnen behouden.

MOB-complex in Elst

Rhenens Belang wil dat het MOB-complex ontwikkeld wordt als een kleinschalige ecologische wijk in samenhang met de aanwezige natuur.  De bestaande infrastructuur en bebouwd gebied wordt niet uitgebreid. Dit kan door bijvoorbeeld het concept Natuurlijk Wonen of Tiny Houses.  Uiteraard met een breed gedragen alternatief voor de afwikkeling van het verkeer.

Bouwprocessen

Rhenens Belang gaat bouwprocessen versnellen. Bouwgronden waar al een bouwvergunning voor is afgegeven blijven niet lang braak liggen. Er mag geen vertraging in bouw ontstaan door gemeentelijke procedures. Ingediende en goedgekeurde projecten moeten binnen een vastgestelde  termijn uitgevoerd zijn.

Groene grenzen

Rhenens Belang respecteert de groene grenzen. Vanwege de woningnood zal er wel iets moeten gebeuren. Er is een grens aan verdichting. Groen in de wijken is belangrijk voor de leefbaarheid. Samen met omwonenden onderzoeken wij nieuwe bouwlocaties en -mogelijkheden. Bedrijven gevestigd in woonkernen gaan wij stimuleren om te verhuizen naar het industrieterrein, zodat deze grond beschikbaar komt voor woningbouw.

Nieuwe Gastland

Het nieuwe Gastland moet een multi-functioneel gebouw (MFG) worden. De nieuwbouw mét zwembad, voldoende sportfaciliteiten en sociaal maatschappelijke functies in Rhenen is in het belang van onze inwoners. Rhenens Belang wil ook een culturele functie toevoegen; bijvoorbeeld een podiumfunctie.

Een goede en financieel gezonde exploitatie vinden wij heel belangrijk. Het nieuwe Gastland moet duurzaam gebouwd worden, het zou nog beter zijn als de bedrijfsvoering ook duurzaam is, bijvoorbeeld door de integratie van Thermische Energie Afvalwater (TEA).

Eerstelijnszorgcentrum

Rhenens Belang wenst dat de mogelijkheid wordt onderzocht om in het nieuwe Gastland een eerstelijnszorgcentrum te integreren. Dit als alternatief voor het huidige hoogbouwplan van het gezondheidscentrum Nieuweveenendaalseweg. De welstandscommissie heeft het huidige plan afgekeurd, geheel in lijn met de bezwaren die Rhenens Belang de afgelopen jaren heeft.

Wij willen een MFG met huisartsenpraktijk, fysiotherapie, consultatiebureau, diëtisten etcetera.  Mocht een eerstelijnszorgcentrum in het nieuwe Gastland niet mogelijk zijn, dan is het van wezenlijk belang dat er een alternatief voor het eerstelijnszorgcentrum komt dat snel uitgevoerd wordt.

Rijnbrug (N233 & N225)

 • In 2030 zal de Rijnbrug na verbreding weer niet voldoende zijn voor de afwikkeling van het toenemende verkeer. Een 2e oeververbinding is verkeerstechnisch en financieel de beste oplossing. Dit zou de lokale (verkeers)afwikkeling van de Oost-West verbinding op de N225 bevorderen. Gezien de vergaande nieuwbouwplannen in de FoodValley is dit het beste alternatief. Toename van het verkeer door onze gemeente tast onze leefbaarheid aan vanwege o.a. toename fijnstof.
 • Doorstroming van Noord-Zuid en Oost-West moet worden aangepakt.
 • Kruispunt bij ‘Zwarteweg’, de afrit van het viaduct aanpassen voor betere verkeersdoorstroming.
 • 2x2 rijbanen op de Rijnbrug waarbij de geluidsoverlast en fijnstof uitstoot gereduceerd wordt.
 • Heroverwegen van de verkeerssituatie Boslandweg/Spoorbaanweg (spitsafsluiting) na aanpak van de Rijnbrug.

Kruispunt N233/Achterbergsestraatweg

De kruising N233/Achterbergsestraatweg moet volledig ongelijkvloers worden. Lokaal verkeer en doorgaand provinciaal verkeer worden ontvlochten. Dit is goed voor de leefbaarheid van Rhenen en Achterberg.

Fietser en wandelroutes

 • Fietsveiligheid mag niet ondergeschikt zijn aan de doorstroming van provinciaal verkeer.
 • Voltooiing van veilige schoolroutes en -zones. Ook de middelbare-schoolroutes Kesteren-Veenendaal.
 • Fiets- en wandelroutes van de buitengebied optimaliseren ten behoeve van recreatie- en toerisme.

Autoweg

Autoweg wordt veiliger voor auto's, fietsers, wandelaars en mountainbikers.

Het fietspad naast de Autoweg toegankelijk en uitnodigend maken.

Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Ede moet vanaf Rhenen via openbaar vervoer beter en rechtstreeks  bereikbaar worden.

Innovatie

Wat betreft mobiliteit staat Rhenens Belang open voor innovatie. Wij willen de mogelijkheden van een railbus, die Kesteren en Rhenen via Rijnbrug verbindt,  onderzoeken. Een railbus is een bus die zowel op het wegdek kan rijden als op het spoor.

Veiligheid

Samen met de politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) werken aan het vergroten van het veiligheidsgevoel en verbetering van verkeersgedragingen.

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Deze wordt kleinschalig, eenvoudig en laagdrempelig georganiseerd.

Ouderen en mensen met een beperking doen volwaardig mee en ook jongeren horen er écht bij. Rhenens Belang vindt het vanzelfsprekend dat er in Rhenen een effectief sociaal beleid gevoerd wordt gericht op zelfredzaamheid.

De samenhang tussen geleverde zorg en kosten moet worden verbeterd.

Dit willen wij bereiken door:

 • wachttijden bij hulpvragen te reduceren, dit mag niet ten koste gaan van kwaliteit;
 • Beter maatwerk in jeugdhulp;
 • passende ouderenzorg;
 • vroegsignalering en bredere aanpak op maat bij schuldhulpverlening;
 • mensgericht participatiebeleid;
 • één gezin, één coach principe tot uitvoering brengen;
 • de kosten van de jeugdzorg evalueren t.o.v. behaalde resultaten.

Jongeren

Jongeren verdienen een ontmoetingsplaats in de wijken. Rhenens Belang  wil dat de gemeente samen met jongeren in de komende periode proactief ontmoetingsplekken en activiteiten ontwikkelt en realiseert; en  jongeren en omwonenden helpt bij NIMA (niet in mijn achtertuin) situaties. Jeugdactiviteiten in onze kernen worden gestimuleerd en uitgebouwd..

Sport

Bewegen in openbare ruimte willen wij stimuleren. Hiermee bevorderen we ook de ontmoeting tussen inwoners. Rhenens belang wil de vitaliteit van de inwoners bevorderen door het stimuleren van sport en beweging van alle inwoners. Sport en ontspanning bieden binnen de woonkernen op een laagdrempelige manier is een van speerpunten voor de komende jaren. De gemeente faciliteert en socialiseert jong en oud met sport en spel.

Zorgplaatsen

Rhenens Belang wil 30-50 zorgplaatsen (24-uurszorg) ontwikkelen en vindt het belangrijk dat echtparen zo lang mogelijk bij elkaar kunnen wonen, of in de thuissituatie of in een zorgwoning. Hiervoor moeten passende woningen aangeboden worden.

Preventie Jeugdhulp

Preventie in Jeugdhulp is belangrijk. Talenthouse jeugdwerk stimuleert sociale verbinding tussen jongeren en geeft ze een betere kans voor de toekomst. Het is nog onduidelijk of alle doelgroepen voldoende bereikt worden door inzet Talenthouse en ook de preventieve werking is niet duidelijk. Uitbreiding of extra geld willen wij pas beschikbaar stellen als deze duidelijkheid er is.

Armoede

Wij vinden dat in Rhenen niemand in armoede mag leven. Het armoedebeleid moet verbeterd worden. Alle (vrijwillige) organisaties worden hierbij betrokken. De focus ligt op laagdrempeligheid, maatwerk en het bevorderen van de samenwerking van vrijwillige organisaties.

Iedereen telt mee!

Rhenens belang is er voor alle inwoners van de gemeente Rhenen; ongeacht kleur of achtergrond, jong of oud, gelovig of niet gelovig, hetero, homoseksueel of gender. Wij maken geen onderscheid.  Elke inwoner dient zich veilig, prettig maar vooral welkom te voelen in onze gemeente . De gemeente voert hier dan ook actief beleid op.

Rhenens belang staat voor een samenleving waar iedereen aan mee zou kunnen doen. Wij zetten ons dan ook in voor inclusie beleid. Deze zal met name gericht worden op fysieke leefomgeving maar ook voor de laaggeletterde in onze samenleving. Daarnaast kijken we wat mogelijk is op digitaal gebied. Voor de personen die niet digitaal vaardig zijn, zorgt de gemeente voor een passende oplossing.

Behoud en respect voor agrarisch areaal

Landbouw, natuur, wonen en recreatie in het buitengebied kan goed samengaan zolang men begrip heeft voor en rekening houdt met elkaar. Wij vinden een gezonde agrarische sector in het buitengebied (Binnenveld) belangrijk, en zien ook mogelijkheden voor de ontwikkeling van kleinschalige recreatiemogelijkheden.

Dankzij de agrarische sector is er eten op tafel en de aanblik van  een gediversifieerd landschap.

Het behoud van en respect voor agrarisch areaal is de basis voor het beleid en ontwikkelingen binnen onze gemeente. Agrarische ondernemers laten wij daarom vooraf actief meedenken over de maatschappelijke belangen én over hun toekomstbestendig bedrijfsperspectief voordat de gemeente Rhenen dit in beleid omzet.

Openbare ruimtes

Ruimtelijke adaptatie is het aanpassen van de inrichting van steden, dorpen en het landelijk gebied aan de effecten van klimaatverandering. De gemeente Rhenen stimuleert de ruimtelijke adaptatie, waarbij de beplanting van de woonomgeving wordt aangepast zodat het de leefbaarheid bevordert, hemelwater goed afvoert en natuurlijke koelte geeft. Rhenens belang wil de ruimtelijke adaptatie concreet aanpakken door actief beleid te ontwikkelen en het sneller te integreren binnen de woonomgeving.

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van de economie van de gemeente Rhenen. Ondersteunen van ondernemers. Niet door deze ondernemingen te subsidiëren of voor hun te organiseren maar juist om hun te faciliteren.

Langs het water moet goed bereikbaar zijn en daarnaast moet het prettig verblijven zijn.

Een aantrekkelijk winkelgebied trekt toerisme en is een toegevoegde waarde voor de inwoners.

Openbare toiletfaciliteit in de binnenstad realiseren.

Daarnaast zou 1/3 deel van de toeristenbelasting rechtstreeks bestemd moet worden aan projecten of producten die ten goede komen aan het recreatie en toerisme. Het andere deel van de  toeristenbelasting dient als algemeen dekkingsmiddel omdat er tal van zaken deels ten goede komen aan toeristen en recreanten en deels ten goede komen aan eigen inwoners.

Passanten- of jachthaven

Wij zijn voor de ontwikkeling van een kleinschalige passanten- of jachthaven omdat dit een economisch en recreatief impuls betekent voor Rhenen. Het infrastructurele vraagstuk van verkeersafwikkeling en parkeeraanbod, evenals handhaving, dient onderdeel uit te maken van de planvorming van de jachthaven om overlast achteraf te voorkomen.

Centrumfunctie Elst

Het behoud van kleinschalige en gezellige karakter van Rhenen en de verbetering van een centrumfunctie in Elst vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Wij willen een versnelde invoering.

 Ondernemers

De ondernemersvriendelijkheid in de gemeente Rhenen verdient verbetering door hen waar nodig te faciliteren. Niet in de vorm van subsidie of anderszins, maar door een actieve en open houding aan te nemen richting ondernemers. Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Ondernemerschap wordt gestimuleerd.
 • Behoud van de bestaande bedrijvigheid. Bij economische beleidsontwikkeling wordt het bedrijfsleven in de voorfase geraadpleegd.
 • Regelgeving staat ondernemers niet in de weg. De gemeente denkt proactief mee met de bedrijven.
 • Startende ondernemers worden door de gemeente ondersteund; door o.a. samen met de ondernemersvereniging uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers te stimuleren.

Cultuurhistorisch karakter

Het behoud en het bevorderen van het cultuurhistorisch karakter en daar waar nodig herstellen en/of herbouwen vanuit een historische gedachte is belangrijk voor Rhenen. Bij nieuwbouw en renovatie wordt het cultuurhistorisch karakter van Rhenen bevorderd. Een zelfvoorzienend museum past in deze gedachte.

Rhenen is een wederopbouw gemeente; zoals de gevels van de binnenstad. Er zijn passende landelijke regelingen en kennis beschikbaar die ondersteunen bij het onderhoud en restauratie. Bijvoorbeeld het Restauratiefonds verstrekt laagrentende leningen. Gemeentelijk geld is daarom niet nodig.

Gedachteniskerk

Het behoud van de Gedachteniskerk is een particulier initiatief. Dit is geen wettelijke taak van de gemeente. Maatschappelijke functies en voorzieningen horen in één gebouw te worden ondergebracht vanwege sociale cohesie en om financiële redenen.  Bij herbestemming van gebouwen, zoals de Gedachteniskerk speelt de gemeente een faciliterende rol.

Rhenens Belang staat voor een overzichtelijke, transparante en controleerbare gemeentelijke financiële huishouding.

Lagere lokale lasten

Lokale lasten moeten waar mogelijk gelijk blijven. Rhenens Belang wil lastenstijgingen tegengaan door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen, kostenreductie en een realistische planning.

Voor Rhenens Belang staan inwoners centraal. Lagere woonlasten is voor alle inwoners een voordeel. Rhenens Belang wil verlaging van de woonlasten in combinatie met  behoud of verbetering van het huidige voorzieningenniveau. Lagere lokale lasten door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen, kostenreductie, meer zelf doen en minder inhuren van externe bedrijven, beperking van stijging van de OZB, aanpak afvalverwerking, concentratie op kerntaken door de gemeente en een realistische planning. Verhoging van het voorzieningenniveau vindt alleen plaats als inwoners hiermee meer gebaat zijn dan met lastenverlaging.

Subsidies

De subsidies die worden verstrekt dienen controleerbaar te zijn en zullen aan kritische prestatie indicatoren moeten voldoen.

Hondenbelasting

De overlast van hondenpoep is ergernis nummer 1 in Rhenen. De hondenbelasting wordt nu niet besteed aan honden gerelateerde zaken. Zolang de hondenbelasting niet is afgeschaft, moet het tarief gebaseerd zijn op de werkelijke lagere kosten voor hondenbeleid (doelbelasting).

Uw mening

De mening van de inwoners erg belangrijk. Rhenens Belang wil graag met de inwoners van Rhenen beleid ontwikkelen in een open en transparante sfeer. Inwoners worden vroegtijdig geïnformeerd over plannen en participeren bij de ontwikkeling. We willen dit bereiken door nauwere samenwerking met inwoners van de kernen en door inwoners te mobiliseren om mee te denken en ideeën te ontwikkelen. Rhenens Belang vertaalt uw mening in beleid, niet alleen vóór de verkiezingen maar - belangrijker - ook daarna.

Participatie

Inwoners moeten op voorhand serieus mee kunnen praten, participatie moet worden verankerd in gemeentelijk beleid. Het huidige participatiebesluit is te vrijblijvend en beperkend, deze dient verbeterd te worden.

Lokaal vs Regionaal

Wij zijn tegen een fusie met één of meerdere andere gemeenten. Samenwerking is nodig om zelfstandig én financieel gezond te blijven, maar wel met behoud van regie. Dit kan d.m.v. contracten met duidelijke prestatieafspraken die controleerbaar en sanctioneerbaar zijn.  Lokaal wat kan, en regionaal wat moet.

Rhenens Belang wil de naleving van de samenwerkingscontracten en -uitbestedingen 1 keer in de 2 jaar evalueren. In toekomstige samenwerkings- en uitbestedingscontracten maken wij duidelijke afspraken over resultaat, prijs, regie, maatschappelijke bijdrage en sancties. Deze afspraken zijn duidelijk en meetbaar omschreven zodat de tussentijdse controle mogelijk is. Rhenen behoudt de regie over prestaties en behoudt voldoende beleidsvrijheid. De samenwerking moet een positieve bijdrage leveren aan de dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en organisaties.

FoodValley

De regio FoodValley moet zich weer gaan bezighouden met de onderwerpen waarvoor ze oorspronkelijk zijn opgericht: regionaal beleid en minder inmenging in lokaal beleid.

Integriteit & Transparantie

Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en transparantie zonder daar individuen of een groep van uit te zonderen. Wij bedrijven eerlijke en open politiek waarbij de mening- en besluitvorming moet plaatsvinden in de zichtbare en controleerbare voorkamer. Transparantie houdt in: geen 'achterkamertjespolitiek' en geen willekeur in gemeentelijke dienstverlening, zoals aanbestedingen en vergunningen. Het besluitvormingsproces moet voor iedereen duidelijk zijn. De raad is het hoogste orgaan van een gemeente en is er om richting te geven en niet alleen haar kaderstellende taak uit te voeren maar ook haar controlerende taak. Dit is de basis van het dualisme.

Wethouders

Rhenens Belang is van mening dat een economische, sociale en maatschappelijke binding met Rhenen belangrijk is om goed te kunnen besturen. De wethouders moeten woonachtig zijn in Rhenen of bereid zijn om naar onze gemeente te verhuizen.

Nieuwe bestuurscultuur

De hoeveelheid kleine fracties maakt coalitievorming lastig. In onze visie heeft de nieuwe raad niet meer een oppositie en coalitie systeem, maar een raadsbreed gedragen akkoord met hoofdlijnen en hoofdrichtingen over aantal belangrijke en actuele punten, soort raadsprogramma of raadsakkoord.

Wethouders komen niet van een specifieke partij. Er wordt gekeken naar kwaliteiten en competenties; oftewel functieprofiel wordt opgesteld en kandidaten van binnen de gemeentegrens mogen solliciteren. De politieke kleur van de wethouder is niet belangrijk meer.

Hiermee zien en horen inwoners hun stem terug in de raad,  ongeacht voor welke partij zij gestemd hebben. Stem is niet verloren gegaan aan een oppositiepartij die niet door gesloten coalitie heen komt. Iedere partij kan haar eigen identiteit behouden en benadrukken.

Download verkiezingsprogramma in pdf