Stijgende rioollasten?

(jul 2017)

Geertje Wiesenekker

Op dinsdag 27 juni 2017 behandelt de gemeenteraad van Rhenen de Perspectiefnota. Hierbij wordt door de raad ook gekozen voor besteding van het overschot op de jaarrekening. Alle fracties hebben gezamenlijk 34 voorstellen ingediend en ook het College van B&W heeft bestedingsvoorstellen.
Rhenens Belang vindt het nodig dat we terughoudend zijn met het uitgeven van gemeentelijk geld. Immers in deze raadsperiode hebben wij afgesproken dat de lasten voor inwoners niet meer mogen stijgen dan de inflatie. Voor de volgende raadsperioden weten wij nu al dat de inwonerslasten gaan stijgen. Dit komt omdat -net als andere gemeenten in Nederland- de riolering grootschalig moet worden vervangen. Op 27 juni behandelen wij ook een voorstel voor het wijzigen van het riool-financieringssysteem. In plaats van een lening afsluiten voor de rioolwerkzaamheden, wil het College vanaf 2019 € 60.000 per jaar meer rioollasten heffen. In 2019 € 60.000, in 2020 € 120.000, in 2021 180.000 etc. tot een investeringsbedrag van 1,2 miljoen is bereikt. Rhenens Belang doet daarom het voorstel om uit het jaarrekeningoverschot een bedrag te storten in een rioolvoorziening. Dit is gunstiger voor onze inwoners omdat de eerste jaren de lasten niet hoeven te stijgen. Bovendien geldt dat in 2019 een nieuw gemeentelijk rioleringsplan wordt opgesteld. Rhenens Belang wil met recentere gegevens becijferen welk reserveringsbedrag nodig is omdat toekomstige riooltechnieken en duurzaamheidoplossingen mogelijk andere investeringen vragen. Het financieringsvoorstel handelt over de rioolinvesteringen tot 2080 (!) Tot 2080 krijgen we ongetwijfeld te maken met inflatie (geld wordt minder waard). Bij een voorziening (spaargeld) pakt dit onvoordelig uit want het gespaarde geld wordt minder waard.
Rhenens Belang vindt het belangrijk dat de lasten van onze inwoners eerlijk, transparant en verantwoordbaar zijn. Heeft u vragen of opmerkingen:info@rhenensbelang.nl