Speerpunten

Iedereen telt mee! Elke inwoner dient zich veilig, prettig, maar vooral welkom te voelen in onze gemeente.

Rhenens Belang is dé onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Rhenen. Wij maken ons sterk voor het lokale belang van inwoners, met aandacht voor de diversiteit van kernen, buurten en omgeving. Rhenens Belang gaat de komende 4 jaar werken aan:

 Energietransitie & Verduurzaming

Geen zonnevelden of windturbines op Rhenens grondgebied. Verduurzamen door zonnepanelen op dak en isoleren woningen.

Nascheiding van afval is milieutechnisch én financieel gunstiger. In het belang van inwoners willen wij het afvalverwerkingsproces aanpakken.

Wonen & Woningaanbod

Bouwen voor Rhenenaren en niet voor Randstedelingen!

Minimaal 25% van vrijgekomen sociale huurwoningen wordt met voorrang toegewezen aan mensen met een sociale, economische of maatschappelijk binding met de gemeente Rhenen. Ook bij nieuwbouwprojecten komt er een lokale voorrangsregeling voor sociale en middeldure koopwoningen.

Rhenens Belang vindt het belangrijk dat grote nieuwbouwprojecten pas een bouwvergunning krijgen als de infrastructuur – zoals wijkontsluiting en wegennet – op orde is. De mobiliteit moet geborgd zijn in de nieuwbouwplannen.

Rhenens Belang wil dat het MOB-complex in Elst ontwikkeld wordt – met een nieuwe ontsluitingsweg –  als een kleinschalige ecologische wijk in samenhang met de aanwezige natuur.

Mobiliteit, Verkeer & Veiligheid

Kruispunt N233/Achterbergsestraatweg ongelijkvloers voor al het verkeer. Kruispunt bij Zwarteweg, de afrit van het viaduct, aanpassen voor een betere verkeersdoorstroming.

De komende 4 jaar de veilige  fietsroutes (schoolroutes) eindelijk realiseren. Gemeentelijke wegen veiliger maken voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het ziekenhuis in Ede moet vanuit de gemeente Rhenen via openbaar vervoer beter en rechtstreeks  bereikbaar worden.

Zorg, Sport & Vitaliteit

Het gezondheidscentrum voor eerstelijnszorg moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Het moet passen binnen de omgeving of gebouwd worden op een alternatieve plek.

Zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen. Deze wordt kleinschalig, eenvoudig en laagdrempelig georganiseerd.

Jongeren tellen volledig mee. Wij gaan de komende 4 jaar jongeren ontmoetingsplekken realiseren.

In Rhenen mag niemand in armoede leven.

Bewegen in openbare ruimte willen wij stimuleren door sport en ontspanning, op een laagdrempelige manier, te bieden binnen de woonkernen.

Landbouw, Natuur & Openbare ruimte

Landbouw, natuur, wonen en recreatie in het buitengebied kan goed samengaan zolang men begrip heeft voor en rekening houdt met elkaar. Weiland met koeien is ook natuur!

Het behoud van en respect voor agrarisch areaal is de basis voor het beleid en ontwikkelingen binnen onze gemeente. Agrarische ondernemers laten wij daarom vooraf actief meedenken over de maatschappelijke belangen én over hun toekomstbestendig bedrijfsperspectief voordat de gemeente Rhenen dit in beleid omzet.

De gemeente Rhenen stimuleert de ruimtelijke adaptatie, waarbij de beplanting van de woonomgeving wordt aangepast zodat het de leefbaarheid bevordert, hemelwater goed afvoert en natuurlijke koelte geeft.

Ondernemen, Cultuur, Recreatie & Toerisme

Centrumplan Elst wordt binnen 18 maanden uitgevoerd.

Openbare toiletfaciliteit in de binnenstad realiseren.

Wij zijn voor de ontwikkeling van een kleinschalige passantenhaven omdat dit een economisch en recreatief impuls betekent voor Rhenen. Het infrastructurele vraagstuk van verkeersafwikkeling en parkeeraanbod, evenals handhaving, dient onderdeel uit te maken van de planvorming van de eventuele jachthaven om overlast achteraf te voorkomen.

Financiën & Lasten

Lagere lokale lasten door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen, kostenreductie, meer zelf doen en minder inhuren van externe bedrijven, beperking van stijging van de OZB, aanpak afvalverwerking, concentratie op kerntaken door de gemeente en een realistische planning.Cuneratoren

Participatie, Politiek & Bestuur

Er moet niet teveel bedacht worden voor de inwoners, maar juist mét de inwoners!

Inwoners moeten op voorhand serieus mee kunnen praten, participatie moet worden verankerd in gemeentelijk beleid. Het huidige participatiebesluit is te vrijblijvend en beperkend, deze dient verbeterd te worden.

Rhenens Belang staat voor open, transparante en integere politiek.

 

Bent u de landelijke politiek ook zo zat! Stem Lokaal, stem Rhenens Belang!

 

Download onze speerpunten door hier te klikken.