Werken aan betaalbaar wonen

Woningen waar behoefte aan is

Door een veranderende samenstelling van onze inwoners en andere eisen aan een woning wil Rhenens Belang woningen bouwen waar vraag naar is. Hierbij gaat het niet alleen om energiebesparende maatregelen. Wij kiezen voor levensloopbestendige woningen om onze inwoners van een passende woning te kunnen voorzien. Wij werken aan een goede variëteit in de bevolkingsopbouw van onze gemeente door o.a. het aantrekken van starters en (jonge) gezinnen. Op deze manier zijn we goed toegerust om de voorzieningen op peil te houden en krijgen verenigingen en maatschappelijke organisaties voldoende aanwas om hun vitaliteit te behouden.

Bouwen in de kernen

Aan hoge en massale nieuwbouw wordt een halt toegeroepen. Een voordeel hiervan is dat er meer ruimte ontstaat voor kleinere bouwplannen en maatwerkoplossingen. Samen met u spelen wij in op uw woonwensen en -mogelijkheden. Wij maken het mogelijk dat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor nieuwe inwoners. Een goede bereikbaarheid en een goed voorzieningenniveau blijft belangrijk voor elke kern. Rhenens Belang streeft ernaar om vrijgekomen en nieuw te exploiteren gronden aan te wenden voor betaalbare woningen voor jong en oud.

Is wonen in de gemeente Rhenen nog betaalbaar?

Een belangrijk onderdeel van het wonen is de betaalbaarheid. Rhenens Belang is tegen een ongelimiteerde belastingverhoging. De woonlasten mogen niet redeloos verhoogd worden. Rhenens Belang werkt aan een betaalbare gemeente die haar huishoudboekje op orde heeft door efficiënt met haar geld om te gaan, en niet door onze inwoners hiermee te belasten middels woonlasten verhogingen.

Sociale woningbouw
Sociale woningbouw indien er behoefte (vraag) naar is en dit financieel verantwoord is. Rhenam is hierbij een vertrouwde en solide partner.