Kindvriendelijk wonen

Zonder jeugd geen toekomst

 Rhenens Belang wil dat kinderen voldoende speelgelegenheid in hun eigen omgeving hebben. De speelplekken worden zo ingericht dat ze mee kunnen veranderen met de leeftijdsgroep. De oudere jeugd krijgt voldoende ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten op de manier zoals zij dat zelf willen. Wel wordt van hen verwacht dat ze zelf de overlast beperken.

Kinderopvang, basisscholen

Bij een prettige woonomgeving hoort een kwalitatief en kwantitatief aanbod van kinderopvang, peuterspeelzalen, basisscholen en naschoolse opvang. Waar mogelijk kunnen deze functies samengebracht worden. In ieder geval is het aanbod afgestemd op de vraag.

Rhenens Belang is voor het centraliseren van schoollocaties en voorzieningen waarbij scholen hun identiteit behouden. Vrijgekomen ruimte kan gebruikt worden voor woningbouw indien dit financieel verantwoord en haalbaar is.

 Vrije schoolkeuze

Rhenens Belang is voorstander van vrije schoolkeuze van ouders voor hun kind. Deze vrije keuze houdt ook in dat ouders verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties die voortvloeien uit deze keuze. Als een kind speciaal onderwijs – vanwege lichamelijke of verstandelijke beperkingen – volgt en daarvoor ver moet reizen, is het rechtvaardig dat de gemeente bijdraagt in de vervoerskosten. Dat geldt niet voor het bijzonder – op religieuze grondslag of onderwijsmethodiek gebaseerd – onderwijs en voor situaties waar voldoende passende alternatieven voor regulier en nabijgelegen onderwijs beschikbaar is.

Vroeg en Voorschoolse Educatie

Een goed begin is het halve werk. Rhenens Belang wil dat zoveel mogelijk kinderen, met een taal- of ontwikkelingsachterstand, vanaf 2 jaar gebruik kunnen maken van de Vroeg en Voorschoolse Educatie. Deze dient bij voorkeur openbaar te zijn.
Een goede voorschoolse educatie zorgt ervoor dat de kinderen een goede start maken in de basisschool.

Is er voldoende vervolgonderwijs beschikbaar?

Rhenens Belang stimuleert het aanbod van goede leer/werklocaties bij de gemeente en bij de bedrijven.  Door te zorgen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en veilige fietsroutes wordt het aanbod van voortgezet onderwijs voor onze jongeren uitgebreid. De gemeente, als werkgever, heeft een voorbeeldfunctie bij het aanbieden van ervaringsplekken en (maatschappelijke) stageplekken.

 Jongeren en beleid

Jongeren krijgen meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid. Dit kan door het inzetten van moderne communicatie middelen. Rhenens Belang wil dan ook structureel overleg met de jongerenraad en deze betrekken bij besluitvorming van de gemeente. Door jongeren nadrukkelijk te betrekken bij de inrichting van hun directe leefomgeving worden zij zich meer bewust van de omgeving waarin ze leven en hun rol daarin.

 Jongeren en maatschappij

Jongeren dienen te worden gestimuleerd om deel te nemen aan activiteiten op sport- en cultureel gebied, maar ook actief te worden als vrijwilliger. De gemeente moet zich maximaal inzetten om stageplaatsen te creëren waardoor jongeren een opleiding kunnen afronden en uitzicht hebben op een baan. Gesubsidieerde bezigheidstherapie voor jongeren biedt geen toekomst en zal daarom niet gestimuleerd worden. Initiatieven zoals o.a. (huiswerk)begeleiding voor en door jongeren worden door Rhenens Belang ondersteund.