Een zorgzame omgeving

Zorg op maat in je eigen gemeente

Hoewel Den Haag de gemeente verantwoordelijk heeft gemaakt voor de jeugdzorg, zorg voor ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stellen ze hiervoor beperkt geld beschikbaar. Rhenens Belang vindt dit ongewenst omdat de kwaliteit van zorg belangrijker is dan de financiële kaders.

Wij hebben vertrouwen in de inzet van onze inwoners en we gaan verder met het faciliteren van initiatieven om deelname in de maatschappij te optimaliseren. Rhenens Belang wil een actief ouderen-, jongeren- en zorgbeleid. De gemeente moet te allen tijde de regie en controle over het sociale domein houden.

Ouderen tellen mee
Rhenens Belang ondersteunt het uitgangspunt ‘passende zorg’ voor inwoners. Wij gaan niet uit van wat iemand niet meer kan maar van wat hij/zij zelfstandig nog wel kan. Rhenens Belang wil maatwerk zodat iedereen in staat is om op zijn eigen wijze aan de maatschappij te blijven deelnemen. Hiervoor liggen ook buiten de reguliere zorgaanbieders mogelijkheden. Niet het aanbod van zorgproducten zal leidend zijn maar de behoefte van de inwoner.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Rhenens Belang wil een werkbare uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hiervoor is één coördinerend wethouder nodig. Geen externe projectleiders inhuren maar als gemeente zelf uitvoeren. Daar waar nodig is samenwerking en kennis zoeken bij buurgemeenten en partners – zoals FoodValley – natuurlijk met behoud van de regie op uitvoering en kosten.
Voorzieningen die de wet biedt moeten namelijk, zonder drempels, toegankelijk zijn. Deze voorzieningen moeten het mogelijk maken mensen langer in hun eigen en vertrouwde omgeving – thuis – te laten wonen.

Mantelzorg en vrijwilligerswerk
De samenleving wordt steeds afhankelijk er van mantelzorg en vrijwilligerswerk. Rhenens Belang heeft een grote waardering voor deze initiatieven. Hier moet voldoende aandacht voor blijven. Deze zijn niet vanzelfsprekend en ook niet altijd in voldoende mate aanwezig. Wij ondersteunen initiatieven zoals de vrijwilligerscentrale, kangoeroewoningen en Centrum voor Jeugd en Gezin om zo een optimale verbindingen tussen vraag en aanbod te krijgen.

Jeugdzorg
Rondom jeugdzorg is helaas nog veel onduidelijkheid. Rhenens Belang vindt een goede, preventieve jeugdzorg belangrijk om problemen in de toekomst te voorkomen. Rhenens Belang is ervan overtuigd dat men sneller succesvol kan bijsturen  door  vroegtijdig te signaleren.

De zorg moet worden gecoördineerd vanuit een centraal punt, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle betrokkenen hebben een rol: ouders, scholen, huisartsen, consultatiebureaus, kinderopvang, peuterspeelzaal, sportverenigingen, jongerenwerkers en andere professionals. De samenwerking met kerken, moskee en andere instellingen is belangrijk.

Sociale politiek en sociaal gedrag
Rhenens Belang staat voor sociale politiek en sociaal gedrag. Sociaal gedrag uit zich door zorg naar diegenen die niet aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Niet willen werken is geen sociaal gedrag en wordt bestreden met alle middelen die wettelijk mogelijk zijn. Rhenens belang is voor een samenwerkende samenleving. Mensen die afhankelijk zijn van een gemeentelijke uitkering kunnen zich inzetten voor de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. een vrijwilligersbaan.

Het is belangrijk dat een maatschappelijke tegenprestatie het zoeken naar betaald werk of re-integratie niet in de weg staat en deze niet leidt tot verdringing van reguliere banen. Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt verdienen een goede begeleiding om zo optimaal mogelijk deel te nemen aan onze samenleving.