Een veilige werk- en woonomgeving

Veilig voelen in je eigen gemeente

Een veilig gevoel bestaat niet alleen uit ‘meer blauw op straat’. Ook het onderhoud van groenvoorzieningen, het opruimen van zwerfvuil en verkeersveiligheid dragen bij aan een positief gevoel.

Buurtbeheer

Met het wijkgericht werken maken we het mogelijk dat er in de kernen en wijken meer aandacht voor zorg is, maar ook het onderhoud van het groen en straatmeubilair anders wordt opgepakt. Een verzakte stoeptegel wordt sneller hersteld, een onveilige verkeerssituatie wordt efficiënt aangepakt en de wijk heeft meer invloed op de groenvoorziening. Hiermee krijgt de wijk of dorp een grote herkenbare en plezierige belevingswaarde.

Verkeersveiligheid is ook eigen verantwoordelijkheid

De verkeersveiligheid blijft belangrijk voor Rhenens Belang. De schoolzones, de N233 kruispunt Lijnweg/Achterbergsestraatweg, de Rijksstraatweg en Franseweg in Elst hebben onze volle aandacht. Bij de renovatie van straten in woongebieden is de verkeersveiligheid een vast onderdeel. Maar nog belangrijker is het om de houding/mentaliteit van de verkeersdeelnemers te veranderen om tot een veilige omgeving te komen. Handhaving van snelheidsovertredingen, fout parkeren en onveilig verkeersgedrag is hiervoor een goed middel.

Coffee shop

Een onveilig gevoel ontstaat door drugshandel en drugsgebruik op straat en rondom scholen. Wij zijn geen voorstander van coffeeshops maar denken wel met één coffeeshop meer controle te houden over het gebruik van drugs en hiermee de overlast op straat te kunnen beperken. Door regelmatig overleg met de uitbater van de coffeeshop kunnen problemen voorkomen worden. Ook door handhaving en streng toezicht kan overlast voorkomen worden.

Brandweer en Hulpdiensten

Veilig wonen heeft ook te maken met een goede brandweer en rampenbestrijding. De lokale brandweer wordt steeds meer opgeschaald en op afstand geplaatst. Rhenens Belang maakt zich zorgen over het aantal vrijwilligers bij de brandweer: door steeds hogere eisen en reorganisaties wordt het moeilijker om de gewenste bezetting te halen en de vrijwilligers te motiveren. Rhenens Belang wil deze vrijwilligers blijven ondersteunen. Brandweer, politie en ambulance, en dus uw veiligheid, is geen bezuinigingspost. Wel kan gekeken worden of er door anders te werken of organiseren er minder geld uitgegeven kan worden, maar wegbezuinigen is voor Rhenens Belang geen optie. Iedere seconde telt en niet iedere euro.

Handhaving

Waar beleid is gemaakt moet dit gehandhaafd worden, of dit nou hondenpoepbeleid of verkeersregels betreft. Veiligheid voor de inwoners van Rhenen, Elst en Achterberg is voor ons essentieel. Rhenens Belang ziet handhaving als een instrument om dit te bereiken.  Maar ook voorlichting over inbraakpreventie en verkeersgedrag, rollator- en scootmobiel trainingen zijn goede instrumenten.

Overlast

Vernielingen, overlast en intimidatie is iets wat niet past in onze sociale gemeente. Wij accepteren geen overlast door hangjongeren waardoor onveilige plekken en situaties ontstaan. Overlast moet aangepakt worden. Hiervoor is een hechte samenwerking nodig tussen overheid, justitie, politie en jongerenwerk. Indien medewerkers van de gemeente, of vrijwilligers, worden bedreigd of geïntimideerd door iemand met (recht op) een uitkering dan wordt een strafkorting toegepast.