Een efficiënte gemeente

Beperken van kosten door slimmer (samen)werken

Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en openheid. Rhenens Belang is geen voorstander van een fusie met één of meerdere andere gemeenten. Samenwerking is nodig om zelfstandig te blijven, maar wel met behoud van regie door middel van contracten met duidelijke prestatieafspraken die controleerbaar en sanctioneerbaar zijn. Lokaal wat kan, en regionaal wat moet.

Politiek gedrag

Rhenens Belang hecht waarde aan integriteit en openheid zonder daar individuen of een groep van uit te zonderen. Wij bedrijven eerlijke en open politiek waarbij de mening- en besluitvorming moet plaatsvinden in de zichtbare en controleerbare voorkamer. Openheid houdt in geen ‘achterkamertjespolitiek’ en geen willekeur in gemeentelijke dienstverlening, zoals aanbestedingen en vergunningen. Rhenens Belang vertaalt uw mening in beleid, niet alleen vóór de verkiezingen maar – belangrijker – ook daarna.

Het gebruik van gelden van de Stichting het Voormalig Gast- en Weeshuis moet transparanter, zodat het gebruik ervan gecontroleerd kan worden.

Gemeentelijke financiële huishouding

Rhenens Belang staat voor een inzichtelijke en controleerbare gemeentelijke financiële huishouding. Onze inwoners verdienen een lastenverlichting. Waar mogelijk moet het inhuren van (dure) externe adviesbureaus vermeden worden. De gemeente moet meer gebruik maken van en vertrouwen hebben in de capaciteit en kennis van de eigen ambtenaren en deze doorontwikkelen. Gemeentelijke eigendommen moeten minimaal kostendekkend geëxploiteerd worden.

Gemeentelijke organisatie

Rhenens Belang wil dat er pragmatisch leiding gegeven wordt aan de gemeentelijke organisatie. Nutteloze en onnodige regels moeten afgeschaft worden; door een luisterend oor te leggen bij ondernemers, organisaties en inwoners kan men achterhalen welke regels het betreft. Beleid moet voor iedereen – inwoner, ondernemer en ambtenaar – helder, inzichtelijk en controleerbaar zijn.

De uitgangspunten  en kaders voor de gemeentelijke organisatie zijn:

  • procedures worden tijdig afgehandeld, met minimaal gebruik van verlening van termijnen.
  • ‘ja mits …’ beleid in plaats van een ‘nee, tenzij….’ beleid.
  •  inkrimping van de organisatie zonder verlies aan daadkracht
  • professioneel en eenduidig mediabeleid, communicatie en uitstraling
  • kortere lijnen tussen inwoners en gemeentelijke organisatie
  • genomen besluiten worden onverkort uitgevoerd
  • onnodige en/of kostenoverschrijdende taken/projecten afstoten of beëindigen
  • projecten tussentijds evalueren en indien nodig bijsturen of stoppen
  • kennis delen binnen de samenwerkingsverbanden, zoals FoodValley.

De samenleving verandert en de gemeentelijke organisatie sluit zich aan bij de samenleving.

De raad is er om richting te geven en niet alleen haar wetgevende taak uit te voeren maar ook haar controlerende taak. Dit is de basis van het dualisme.

(Digitale)Dienstverlening

De gemeentelijke organisatie is er primair voor de inwoner en de inwoner is er niet om de gemeentelijke organisatie in stand te houden. Rhenens Belang wil dit bereiken door het beter toegankelijk maken van de gemeentelijke (digitale) dienstverlening.

Digitalisering is noodzakelijk. Wij zijn ons ervan bewust dat digitale communicatie een probleem kan zijn. De gemeentelijke dienstverlening moet toegankelijk blijven via de reguliere communicatiekanalen en communiceert op een toegankelijke en begrijpelijke manier.

 (Regionale)voorzieningen

Niet elke wijk, kern of gemeente heeft behoefte aan dezelfde voorzieningen of heeft voldoende draagkracht om deze in stand te houden. het vraagt moed om over de eigen grenzen heen te kijken en samenwerking te zoeken met dorpen en steden om je heen en zelfs buiten je eigen provincie.

Samenwerking

De taken van gemeenten voor jeugd, ouderen, WMO en de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen wij zo dicht mogelijk bij de inwoners en bedrijven uitvoeren. De volgorde is: lokaal wat kan, en regionaal wat moet. En wat lokaal kan is vaak meer dan wat je regionaal denkt.
Uitbestedingen van diverse diensten en samenwerkingsverbanden hebben de afgelopen jaren handenvol geld gekost in plaats van geld opgebracht of besparing opgeleverd. Rhenens Belang heeft de afgelopen periode tegen dit soort ondoorzichtige uitgaven en contracten gestemd. Rhenens Belang blijft voorstander van duidelijke, concrete en effectieve afspraken bij uitbestedingen of samenwerkingscontracten. De afgesproken prestaties moeten duidelijk omschreven zijn zodat deze ook (tussentijds) gecontroleerd kunnen worden en sanctioneerbaar zijn.  De regie blijft in handen  van onze gemeente.

Lokale lasten

Voor Rhenens Belang staat u – onze inwoner – centraal. Wij willen graag de huidige dienstverlening in stand houden en dat kan betekenen dat we elders andere, financiële keuzes moeten maken. De woonlasten voor onze inwoners en lasten voor ondernemers mogen niet ongelimiteerd stijgen.

FoodValley

FoodValley dient door te groeien naar een efficiënt samenwerkingsverband waarbij de inbreng mede bepaald wordt door ondernemers en onderwijsinstellingen. Dit biedt goede economische kansen voor Rhenen en zorgt dat onderwijs beter aansluit bij de arbeidsmarkt.