Buiten werken en wonen

Wonen, werken en recreëren  in het buitengebied

De gemeente Rhenen is ook een plattelands gemeente. Dit is ook logisch, gezien het grote en mooie buitengebied dat wij hebben!

Landbouw, wonen en recreatie in het buitengebied kan goed samengaan zolang men begrip heeft voor en rekening houdt met elkaar.

Buitengebied

Het buitengebied wordt voor een deel door agrariërs beheerd die er hun inkomen mee moeten verdienen. Wij zijn van mening dat de (bestaande) landbouw in het buitengebied een belangrijke economische drager is en dat gemeentelijke aandacht – ook na kavelruil – nodig blijft. Deze keuze is niet altijd gemakkelijk. Er zijn nu eenmaal verschillende belangen tussen ‘boeren, burgers en buitenlui’. Rhenens Belang stimuleert gesprekken tussen belanghebbenden om tot een optimaal beheer van het buitengebied te komen waar landbouw, natuur en recreatie samen gaan.

Boerenbedrijven

Rhenens Belang vindt dat het boerenbedrijf binnen de gemeente Rhenen gestimuleerd moet worden. Wij zijn daarom, o.a.  tegen het verhogen van het grondwaterpeil in het Binnenveld. Ook uitbreidingsplannen van de gemeente Veenendaal richting de gemeente Rhenen mogen geen vaste voet aan de grond krijgen. Gemeentelijke grenzen blijven gehandhaafd.

Landbouwsector staat onder druk

Onze landbouwsector staat onder druk door o.a. de fipronilaffaire, overproductie melk en knellende regelgeving. Ook natuurinclusieve landbouw, biologische landbouw, windenergie en zonne-energie hebben invloed op de sector.
Wij verwachten dat in het voorjaar 2018 de Provincie Utrecht met een nieuwe Provinciale Landbouwvisie komt. Boeren weten beter wat er in de praktijk speelt dan de beleidsmakers. Daarom wil Rhenens Belang dat het beleid aansluit op de praktijk en er geen sprake is van knellende regelgeving met extra maatregelen bovenop landelijke en Europese regelgeving.

Alternatieve energie

Rhenens Belang stimuleert dat agrarische en andere bedrijven meer mogelijkheden krijgen om te werken met alternatieve energie zoals warmte/koude opslag of zonne-energie. In het binnenveld mogen geen windmolens komen in verband met aantasting van de leefbaarheid, landschappelijke karakter en recreatieve functie.

Landbouwverkeer

Een aandachtspunt blijft het landbouwverkeer. Het lijkt of machines steeds groter worden en de wegen steeds smaller. Hoe dan ook, dit heeft consequenties voor de veiligheid van alle weggebruikers en wegonderhoud. Rhenens Belang kiest niet voor strakke asfaltbanen of de romantiek van zandwegen. Door het toepassen van bijvoorbeeld graskeien, (gekleurde) fietssuggestiestroken en het initiëren van alternatieven blijven de wegen in het buitengebied voor iedereen te gebruiken en houden we het groene karakter overeind.

Andere invulling agrarische bedrijven

Rhenens Belang wil dat ondernemers, boeren en gemeente gaan samenwerken. Dit houdt in dat de wet ‘ruimte voor ruimte’ in de volle omvang en correct toegepast wordt.

Het buitengebied krijgt steeds meer een afwisselend karakter. Agrarische bedrijven zoeken extra inkomsten middels een minicamping, boerengolf, theetuin of boerderijwinkel. Ook hier spelen weer de verschillende belangen. Van een minicamping naast een varkenshouderij wordt niemand gelukkig. De landbouw heeft onze prioriteit maar Rhenens Belang staat ook open voor een andere invulling van agrarische bedrijven.

Boeren, burgers en buitenlui

Het is niet te voorkomen dat steeds meer mensen zich in het mooie en rustige buitengebied gaan vestigen. Rhenens Belang zal dit ook niet ontmoedigen, wel vragen wij deze nieuwe bewoners om begrip en acceptatie voor de agrariërs en hun werkzaamheden.

Pachtgronden

De uitgifte van pachtgronden moet controleerbaar en transparant gebeuren. Natuur is mooi en een groene weide is ook natuur. Rhenens Belang wil de agrarische sector stimuleren door langdurige pachtovereenkomsten aan te gaan. Dit heeft een positief effect op de agrarische bedrijfsvoering.